Utlåtande om skolmatens utvecklingsprogram

Jord- och skogsbruksministeriet PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

VN/21882/2021

UTLÅTANDE OM SKOLMATENS UTVECKLINGSPROGRAM

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till skolmatens utvecklingsprogram (Kouluruoan kehittämisohjelma, 21.10.2022). SLC har bekantat sig med utkastet till programmet som är väl berett och innehåller goda utvecklingsförslag för att utveckla skolmåltiderna i Finland.

I vår matkultur ingår naturligt en mångsidig kost med såväl rotsaker, potatis, grönsaker, frukt, bär och sallat som kött, fisk och mjölkprodukter. SLC betonar särskilt att det är ett viktigt mål att mångsidigt stärka andelen inhemsk mat i skolmaten, såväl när det gäller vegetariska som animaliska alternativ såsom kött och fisk samt inhemska växtproteiner.

SLC understryker även vikten av att kommunernas anslag (2.3) hålls på en tillräcklig nivå så att ökade kostnader för livsmedel eller personalkostnader inte försvagar möjligheten att i praktiken stärka andelen inhemska råvaror i skolmaten i kommunerna. Den offentliga sektorn bör gå i spetsen när det gäller andelen inhemsk mat i måltidstjänsterna. Råvaror som upphandlas för offentliga måltidstjänster borde i rimlighetens namn uppfylla motsvarande villkor som Finland ställer på den inhemska livsmedelsproduktionen.

Det är även viktigt att göra eleverna delaktiga när det gäller att utveckla maten i skolorna.

I utkastet till programmet betonas förtjänstfullt vikten av Finlands livsmedelsförsörjning. SLC understryker dessutom vikten av att jordbrukets lönsamhet inte får försvagas eftersom det äventyrar den inhemska livsmedelsförsörjningen. Därav föreslår SLC att detta tilläggs till programmet, rad 597–600:

Ilmastonmuutos, monimuotoisuuden häviäminen ja kriisitilanteet sekä varsinkin maatalouden kannattavuuden heikkeneminen voivat heikentää Suomessakin ruokaturvaa merkittävästi. Hyvällä huoltovarmuudella turvataan kriisitilanteiden edellyttämä ruuantuotannon omavaraisuus.

När det gäller utvecklingsförslaget att beakta matens hälsoeffekter samt klimat- och miljökonsekvenser (4.6), understryker SLC vikten av att mångsidiga hållbarhetsaspekter beaktas i skolmåltiden. Förutom att enbart fokusera på kolavtrycket är det grundläggande att beakta även den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten ur ett bredare perspektiv. Därav föreslår SLC ett tillägg till utvecklingsförslaget i utkastet, rad 655-656:

Huomioidaan raaka-ainevalinnoissa ja ruokalistasuunnittelussa ruoan terveysvaikutukset sekä ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, kuten ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Mia Wikström
kommunikationschef

Mer från SLC