SLC Nyland: Utlåtande om Statsrådets förordning om användningen av fosfor i jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande

SLC Nyland r.f. är en intresseorganisation för dem som äger eller brukar jord och skog i Nyland. SLC Nyland har bekantat sig med utkastet till förordning om användningen av fosfor och vill framföra följande:

Dnr VN/21436/2021

  • 3 § reglerar att den totala mängden fosfor i naturgödsel och gödselprodukter ska beaktas, då gödslingen sker inom jordbruk och trädgårdsodling. Vi förutsätter att det är mängden löslig fosfor som beaktas. Detta för att bättre motsvara förordningen syfte (1 §). Vidare ser vi inte att det är motiverat att i samma förordning tillämpa olika sätt för beaktande av mängden fosfor, beroende på var gödselmedlet sprids (jfr 10 §).
  • 9 § reglerar förande av register inom jordbruk och trädgårdsodling och motsvarande reglering ges i 11 § gällande grönområden och miljöbyggande. Förordningens reglering har som syfte att precisera tillämpningen av lag om gödselmedel (6 §). Lagen förutsätter att man inom jordbruk och trädgårdsodling för register över all användning av fosfor, medan motsvarande reglering för anläggande av grönområden och miljöbyggande endast gäller anläggningen. Det är svårt att förstå hur lagens och förordningens olika krav beroende på aktör bidrar till förverkligandet av lagens syfte.
  • 10 § reglerar användningen av fosfor vid anläggning av grönområden och miljöbyggande. Denna reglering utgår alldeles riktigt från mängden löslig fosfor i de använda gödselmedlen. Det som förblir oklart är, varför denna princip inte tillämpas på jordbruk och trädgårdsproduktion (där man beaktar totalfosfor).
  • Stallgödselundantaget för spannmål, oljeväxter och baljväxter samt ett- och fleråriga fodervallar skall inte upphöra efter två år utan bli permanent.

Nivåerna är anmärkningsvärt höga. Förordningen tillåter en årlig användning av fosfor på grönområden som inte är tillåten någonstans i produktion av livsmedel, inte ens fastän beaktandet av fosformängden omotiverat sker på ett för livsmedelsproduktion ogynnsamt sätt. Vidare förutsätter varken lag eller förordning att fosforanvändning ska registreras/bokföras efter anläggningen av grönområden etc.

Den svenskspråkiga översättningen av 10 § är något otydlig. Den finskspråkiga texten i första momentet lyder ”Viher- ja ympäristörakentamisessa kasvualustoissa…”, medan den svenskspråkiga texten lyder ”Vid anläggning av grönområdes- och miljöbyggande får växtunderlag...”. I den svenska texten borde användas en annan preposition, till exempel ”...i växtunderlag...” för att undvika missförstånd. Som den svenska texten nu lyder, omfattar regleringen inte själva växtunderlaget.

SLC Nyland r.f.

Maria Munck-Pihlgren Verksamhetsledare

Thomas Antas Ordförande

Mer från SLC