Utlåtande om statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

Utlåtande om statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (VN/25787/2022)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande förordningen för djurens välbefinnande

  • SLC anser att stödnivåerna för de olika åtgärderna borde korrigeras i programmet i och med att jordbrukssektorns kostnadsstruktur har radikalt förändrats sedan Finlands CAP-planen lämnades in till kommissionen för godkännande. Detta gäller speciellt för den enmagade sektorn och då svinsektorn. SLC uppfattar att stödnivåerna är för lågt satta och leder till ett lågt deltagande. Den arbetsinsats och djurantal som ligger som grund för bland annat fårsektorn ger för låga stödnivåer.
  • När SLC avger detta utlåtande är det oklart om den nya lagen om djurvälfärd träder i kraft den 1.1.2023 eller 1.1.2024. I beredningen av stödåtgärderna har man utgått ifrån att lagen träder i kraft 1.1.2023 vilket påverkat utformningen av åtgärderna. SLC anser att detta bör beaktas i åtgärderna och stödnivåerna. Detta gäller speciellt för svinsektorn där stödåtgärden sjukboxar tagits bort.
  • Finlands CAP-plan och därmed även utkastet till statsrådsförordning saknar åtgärder för slaktkvigorna. SLC har tidigare påtalat denna brist och vill igen påtala behovet av åtgärder som riktar sig till gruppen slaktkvigor.
  • I den svenska versionen av statsrådsförordning har man förväxlat bete och utevistelse vilket gör paragraferna svårförstådda då det gäller kraven för betesgången på 90 dagar och utevistelse på 120 dagar. Gällande betesgångsåtgärderna bör det vara möjligt till undantag om det på området finns risk för rovdjursattacker.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mer från SLC