Utlåtande om statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbrukare 2022

Jord- och skogsbruksministeriet
Juha Vanhatalo
kirjaamo.mmm@gov.fi

Ärende: VN/14769/2022 Begäran om utlåtande till statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbrukare 2022

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbrukare 2022. SLC gläds åt att finländska producenter får ta del av extra EU-stöd i den likviditetsmässigt akuta situation som råder till följd av Rysslands anfallskrig på Ukraina.

Stödet riktas till svin- och fjäderfäproducenter samt växthus- och frilandsodlar på AB området.

Gällande ändringen kring växthusstödets samt lagringsstödet nivå bifaller SLC statsrådets ändringsförslag. Höjningen kommer enligt förslag nå ut till producenterna på ett rättvist sätt. Producenter inom C området stöds genom motsvarande nationell finansiering, vilket också gör helheten rättvis i SLC:s ögon.

Vad gäller förordningen som berör svin och fjäderfäproduktionen konstaterar SLC att statsrådets förslag inte leder till en rättvis fördelning bland gårdarna. SLC påpekar att enbart ca 50% av den aktiva svinproduktionen omfattas av det nordliga husdjursstödet, eller med andra ord har en fastslagen referenskvantitet från år 2007. Producenter, i regel yngre producenter som har investerat i svinproduktion de senaste 15 åren kommer med detta upplägg inte få tillgång till denna del av statsrådets försörjningsberedskapspaket. Konstateras bör också att de största svingårdarna ofta inte alls odlar foder på egen åkermark, utan ofta köper in foder av spannmålsproducenter och foderleverantörer till rådande marknadspris. Något som i sin tur betyder att gårdarna i fråga inte kommer tilldelas arealbaserade försörjningsberedskapsstöd. Vi påpekar att det bland dessa gårdar i dagsläget inte är full beläggning, i och med den akuta kassa- och lönsamhetskrisen.

SLC har upprepade gånger förespråkat att referensmängderna från 2007 uppdateras för att bättre motsvara dagens produktion. Gällande försörjningsberedskapsstödet till svinsektorn upprepar SLC att stödet borde styras till aktiva producenterna genom t.ex. att använda stödet för djurens välbefinnande som utbetalningsverktyg istället för referensmängderna. På så vis stärks möjligheterna till en fortsatt hög självförsörjning på svinkött i Finland.

I och med den akuta kassakrisen som råder inom primärproduktionen förordar SLC en så snabb utbetalning av anpassningsstödet som möjligt.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC