Utlåtande om statsrådets förordning om prioriteringsordningen för elanvändningsplatser

Arbets- och näringsministeriet
Tatu Pahkala
kirjaamo.tem@gov.fi

VN/29409/2022

Utlåtande om statsrådets förordning om prioriteringsordningen för elanvändningsplatser
Valtioneuvoston asetus varautumissunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä


SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande i ärende VN/29409/2022. SLC ser det i dessa tider som nödvändigt att Finland klart och tydligt också i sin lagstiftning har en klar plan för hur man går tillväga utifall att det nationella elnätet blir tvungen att begränsa elektricitet tillförseln i landet.

Vi ser däremot med stor oro på att utkastet till förordningen ej prioriterar livsmedelsproduktionen högre. SLC ser det som ytterst viktigt att i §2 nämna djurgårdar och växthus. SLC yrkar på att statsrådet likaställer djurproduktion och växthus med de övriga listade instanser och byggnader. Nedan motiverar för vårt yrkande:

På djurgårdar kan det vid vissa kritiska tillstånd så som t.ex. extrem kyla eller värme endast vara fråga om minuter utan elektricitet innan producenterna ej längre klarar av att uppfölja kraven som ställs i djurskyddslagen och i statsrådets lag om djurens välbefinnande. Med andra ord leder utebliven elektricitet till direkt lidande för många djur i vårt land.

På många gårdar finns det reservaggregat, men det gäller absolut inte på alla landets djurgårdar, och de är framförallt inte alla gånger automatiserade eller dimensionerade för att driva hela gården under längre perioder.

Förutom onödigt lidande av t.ex. omjölkade juver eller stillastående luft och fruset vatten skulle även strömavbrott på djurgårdar i Finland leda till risk för massiva reparationskostnader av sönderfrusna vattesystem som i regel hålls värmda med hjälp av elektricitet. Det är också en väsentlig risk att försäkringsbolag skulle hävda att de inte ersätter skador uppkomna av det faktum att staten stängde ner elektriciteten.

En stor del av växthusen ingår redan i dag i det regionala beredskaps system som upprätthåller störningsberedskapen i stamnätet (FCR-D). Det innebär att växthusodlarna redan bidrar till att jämna ut spänningen i stamnätet och att lampor i växthusen automatiskt släcks när spänningen blir för låg i stamnätet. Utöver el för belysning är växthusodlare beroende av el för cirkulationspumpar och annan teknik i anslutningen till uppvärmningen av växthusen. Många har reservagregat som används vid strömavbrott, men vintertid är tillgången på el kritisk om vädret är kallt när strömmen kopplas bort. Detta på grund av uppvärmningssystemen i växthusen som förutsätter att cirkulationspumpar för ut värme från värmecentralen ut i växthusen. Ett avbrott i elförsörjningen kan inte pågå i många timmar innan plantorna dör på grund av köld. Ett långvarigt strömavbrott leder till skador som förstör odlingen totalt. Därför anser vi att växthusen borde ingå i den kritiska verksamhet som tryggas el även vid kortare avbrott. Växthusen ingår fortfarande i beredskapssystemet och ytterligare åtaganden anser vi inte är rimliga.

Med dessa motiveringar hävdar SLC att det borde vara självklart för statsrådet att ej frångå den långtida grundbulten tryggande av matproduktion i landets beredskap.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
lantbrukspolitisk sakkunnig

David Pettersson
trädgårdsombudsman

Mer från SLC