Utlåtande om statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

Statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023 (VN/25782/2022)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande de produktionskopplade stöden för 2023

Allmänna kommentarer

  • Inkommande år kommer att betyda framför allt för husdjurssektorn en stor omställning från den stödstruktur som funnits tidigare. Det är därmed viktigt att myndigheterna tydligt informerar jordbrukarna i god tid om förändringen och har förståelse för fel som inte är uppsåtliga utan beror på okunskap i det nya stödsystemet. SLC ser att Vipu tjänsten utvecklas så att den kan hjälpa husdjurssektorn och växtodlingen i att uppfylla stödkraven. Det nya stödsystemet innebär flera datum som producenterna ska beakta som inte funnits tidigare.
  • SLC utgår ifrån att man nationellt maximalt utnyttjar de anslag som är reserverade för produktionskopplade stöd. SLC uppfattar att stödnivåerna till husdjurssektorn bör vara högre än nuvarande nivå eftersom LFA-husdjurstillägget överförs delvis till husdjurssektorn. SLC utgår ifrån att skrivningarna om högst xxx euro är riktgivande om basen är att stödanslagen per stödgrupp ska kunna användas maximalt. Ett max tak för tex slaktlammsbidraget på 30 €/lamm betyder en längre nivå än tidigare.
  • Förändringen betyder för husdjurssektorn att stödsystemen ändrar från yttre skärgård till fastlandets AB- och C-områden. SLC vill påtala att det bör vara möjligt att sälja djur mellan de olika stödområdena (ytterskärgård, AB och C-område), med bibehållet stöd, fastän djuren byter "tekniskt djurslag". Försäljning av djur bör kunna göras när som helst under året utan att någon part mister stöd. Naturligtvis bör stöden räknas per dag som djuren varit på gården (gamla gården / nya gården).
  • SLC anser att referensdatumen bör sättas så tidigt som möjligt in i året, helst redan från början av året. Detta gäller i förordningsutkastet bland annat för bidraget till slaktkvigor och slaktlamm.
  • Den stödutbetalningstidtabell som Livsmedelsverket presenterat och som finns återgiven i förordningstexten måste förändras. Stöden bör kunna betalas ut i flera rater och betydligt tidigare. På detta sätt underlättas husdjursproducenternas ekonomiplanering.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC