Utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd

(VN/5422/2020)

Jord- och skogbruksministeriet

kirjaamo@mmm.fi

ÄRENDE: UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL
RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGAR OM VISSA AREAL- OCH DJURBASERADE STÖD (VN/5422/2020)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande de ändringar som berör den lagstiftning som berör lagarna för areal och djurbaserade stöd. Lagförändringarna berör verkställigheten av Finlands CAP-plan.

Verkställigheten av Finlands CAP-plan bör fokusera på att minska på byråkratin, vara transparent och lättförståelig för jordbrukaren och stöda den aktiva jordbrukaren. Detta är områden SLC inte tillräckligt tydligt kommit fram i CAP-planen och som tydligare bör synas i den lagstiftning som görs kring verkställigheten av CAP-planen.

Lag och Europeiska unionens direktstöd till jordbrukare

§ 3 definition på aktiv odlare

Ett av målen i Marins regeringsprogram är att bättre rikta stöden till aktiva odlare. I denna paragraf hänvisas även till möjliga preciseringar i statsrådsförordningar. SLC anser att man bör ännu utvärdera möjligheterna att i statsrådsförordning noggrannare utesluta vissa typer av jordbruksverksamhet. Marknadsintäkternas betydelse för gårdens verksamhet borde även beaktas.

§ 12 arealstödet till unga jordbrukare

SLC vill framhålla att unga jordbrukare i jordbrukssammanslutningar bör behandlas på samma sätt som unga jordbrukare i andra företagsformer. Stödpolitiken får inte styra hur en ung jordbrukare tas in i jordbruksverksamheten.

§ 14 Produktionskopplade stöd

SLC anser att produktionskopplade stöd behövs för att trygga husdjursproduktionen och odlingen av specialväxter. SLC vill fortsättningsvis understryka att det finns anledning att noggrant följa upp produktionsutvecklingen på Åland och i yttre skärgården.

Lag och vissa ersättningar för landsbygdsutveckling

§ 7 stödet till djurens välbefinnande

SLC anser att det finns goda argument att se över stödnivåerna för de olika åtgärderna inom stödformen. Jordbrukssektorn har haft en kraftig kostnadsstegring sedan stödnivåerna kalkylerades. SLC vill även påtala att slaktkvigorna bör omfattas av stödet till djurens välbefinnande.

§ 8 Kompensationsersättning

SLC anser att skiftens stödduglighet för kompensationsersättningen bör inom det NTM-område som gården är verksam kunna flyttas.

Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd

§ 21 Arealmonitorering

SLC anser att arealmonitorering bör tas i bruk först då systemet är tillräckligt tillförlitligt. SLC vill i detta sammanhang lyfta fram jordbrukarnas rättssäkerhet och jämlik behandling. Ibruktagandet av de nya systemen bör skjutas fram så långt det är möjligt enligt EU förordningarna. Fjärrövervakningssystemet innebär även stora utmaningar för det rådgivningssystem som idag finns för stödansökan. Rådgivningen har inte kapacitet att klara av den rådgivning som behövs för att jordbrukarna ska kunna bemöta oklarheterna som uppstått vid arealmonitorering och uppföljning av övervakning.

Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

§ 3 Sökande

SLC vill framhålla att unga jordbrukare i jordbrukssammanslutningar bör behandlas på samma sätt som unga jordbrukare i andra företagsformer. Stödpolitiken får inte styra hur en ung jordbrukare tas in i jordbruksverksamheten.

§ 10e Stöd för husdjursskötsel

SLC framhåller att det frikopplade stödet till den enmagade sektorn bör betalas ut på basen av det antal djur som gården har inom gruppen svin eller fjäderfä.

Uppfyller gården inte djurtäthetskravet på grund av sjukdomssanering, brand eller annat kan en etablerad djurtäthet användas som grund även för det frikopplade stödet.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f
Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mer från SLC