Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om Allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd

Jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/27474/2022-MMM-2

ÄRENDE: UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV VISSA AREALBASERADE JORDBRUKSSTÖD

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på utkastet till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd. SLC ställer sig positiv till utkastet till förordningen.

Gällande några paragrafer väcks det för oss frågor vad statsrådet riktigt menar eller hur man har tänkt följa upp förordningen.

§16 som vi tolkar gäller t.ex. åkerholmar eller skogskanter som i framtiden kan erhålla miljöstöd och kompensationsersättning framkommer det inte i utkastet hur granskning ska utföras samt av vem? SLC önskar enkla granskningar t.ex. via satellit.

I samma paragraf står ännu inget maxtak för areal eller procent av basskiftet som fogas. Vi anser att arealtaket och procenttaket sätts högt så att viktiga åtgärder för att öka matproduktion och samtidigt minska tomkörning på åker inte uteblir på grund av snäva maxtak.

I §17 nämns ett politiserat ord som SLC inte tidigare har sett på godkänd förordningsnivå. Vi hänvisar till meningen: Rätten till ersättning får inte överföras till en areal som är föremål för en restaureringsåtgärd och från vilken rätten till ersättning redan tidigare flyttats bort.

Vi anser inte att det är skäl att i nationell förordning tala om restaureringsåtgärd eftersom vi inte känner till godkänd lagstiftning i varken Finland eller EU som påtvingar restaurering. Därför anser vi med hänvisning till god lagstiftningssed att meningen bör strykas i sin helhet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC