Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

ÄRENDE: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022 (VN/27516/2022)


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande förordningen om produktionskopplade stöd för 2022 gällande växtodlingsstöden

  • SLC utgår ifrån att de maximala beloppen som kan användas för respektive växtodlingssektor med produktionskopplade stöd utbetalas fullt ut.
  • SLC vill även understryka att utbetalningen sker så snabbt som möjligt för att underlätta jordbrukarnas ekonomiska situation.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC