Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning

Jord- och skogsbruksministeriet
Suvi Ruuska
kirjaamo.mmm@gov.fi

Ärende: VN/13832/2022 Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning. SLC ser positivt på statsrådet vilja att med tilläggsmedel stöda livsmedelsproducenterna i den likviditetsmässigt akuta situation som råder till följd av Rysslands anfallskrig på Ukraina.

Statsrådet föreslår att växtodlings- och husdjursgårdar på A, B och C området under år 2022 med nationella pengar ges en 67 euros höjning av kompensationsersättningen.

SLC välkomnar ändringen och ser den som nödvändig. SLC ser det också som positivt att höjningen görs likvärdigt i hela landet och önskar att den kan tillgodoses jordbrukarna så fort som möjligt. SLC förespråkar utbetalning av kompensationsersättning till aktiv åkerareal. T.ex. trädor och extensiva vallar som inte bidrar till landets självförsörjning anser SLC ej bör erhålla förhöjt åkerarealsstöd.

Förordningen om kompensationsersättning är ett bra verktyg att nå ut till de gårdar som idkar åkerodling.

Vi påminner om att de gårdar som idag ekonomiskt lider mest av följderna av rådande prisnivå på insatsråvaror till stor del är större djurgårdar, främst inom den enmagade sektorn. Många av dessa enheter odlar ingen åkermark, utan bidrar till landets självförsörjning med djurproduktion där foderkedjan är uppbyggd på köpt foder.

Gårdar som faller under denna beskrivning får ej ta del av nämnd kompensationsersättning utan behöver ur försörjningsberedskapspaketet stödas på andra sätt.

I och med den akuta kassakrisen som råder inom primärproduktionen förordar SLC en så snabb utbetalning av anpassningsstödet som möjligt.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC