Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändringav statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag förjordbruksgrödor som betalas för 2022

Jord- och skogbruksministeriet

kirjaamo.gov@mmm.fi

ÄRENDE: UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM
ÄNDRINGAV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH
NÖTKREATUR, TACKOR OCH HONGETTER, SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR SAMT BIDRAG FÖRJORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2022 (VN/26980/2022)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande förordningen om produktionskopplade stöd för 2022

  • SLC utgår ifrån att de maximala beloppen som kan användas för respektive sektor med produktionskopplade stöd utbetalas fullt ut.
  • SLC vill även understryka att utbetalningen sker så snabbt som möjligt för att underlätta jordbrukarnas ekonomiska situation.
  • SLC vill påtala att myndigheterna har ansvar att informera om att framför allt husdjursproducenterna bör se över villkoren så att inte onödiga återkrav uppstår som en följd av förändringen i ansökningssätt för de produktionskopplade stöden till husdjurssektorn.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC