Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om Jordbruksrådgivningstjänster

Jord- och skogsburksministeriet
Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/31784/2022

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om Jordbruksrådgivningstjänster

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på statsrådets förordning om jordbruksrådgivningstjänster. I och med jordbukets svaga konkurrenskraft i livsmedelskedjan, nya förhållningsregler kring stödpolitiken samt på grund av numera ofta förekommande extremväderförhållanden ser vi på SLC lantbruksrådgivningen som viktigare än någonsin.

På ett allmänt plan ser vi utkastet på förordning som positivt för landets jordbrukare. Vi ser det som positivt att rådgivare i framtiden ges möjlighet att med RÅD-finansiering förbereda och dokumentera rådgivningen. Vi tror att lantbrukarna av detta kan erhålla bättre åtgärdsförslag till den enskilda gården.

Trots nämnda förbättringar anser vi oss för våra medlemmars del vara tvungna att påpeka de brister vi ser i förordningen. Våra påpekanden berör §5 i förordningen.

  1. I förordningsutkastet nämns inte detaljerat hur t.ex. en rådgivare via RÅD30 kan göra ekonomiska framtidsklakyler på basis av informationen från ett rådgivningsbesök. Enligt nuvarande (RÅD22) modell tillåts rådgivaren använda samma tid för uppgörande av en plan (t.ex. kalkyler för rationaisering av verksamheten) som rådgivaren besökt gården. Enligt nuvarande modell kan jordbrukaren utgå från att den största delen av rådgivningskostnaden finansieras av RÅD-tjänsten. Vilket gör att trösken att be om råd hålls låg. SLC anser att detta i §5 bör förtydligas och att tillämpningen bibehålls enligt nuvarande modell.
  2. Ersättningen stiger från nuvarande 63 euro per timme till 75 euro per timme. För att följa med de i övrigt stigande rådgivningskostnaderna, sporra branschkunnigt folk till rådgivningen och ge jordbrukarna den bästa tänkbara rådgivning anser SLC att beloppet för ersättning borde vara högre än föreslaget 75 euro per timme. SLC oroas över rådgivningens attraktion bland yrkeskunnigt branschfolk. Detta tror vi skulle bidra till att fler yrkeskunniga söker sig till rådgivningen som idag behövs mer än någonsin.
  3. SLC har noterat att det för nya rådgivare tar lång tid att bli ackrediterade RÅD-rådgivare. Vi önskar att processerna t.ex. kunde snabbas upp med tillämpning av mentorsskap i rådgivningen. För oss är det viktigt att alla lantbrukare får jämlik behandling, och enligt nuvarande system uppstår ibland situationer där framförallt svenskspråkiga jordbrukare inte på kort varsel får ackrediterad rådgivare till gården. Mentorskap mellan ackrediterad och icke ackrediterad rådgivare skulle med andra ord öka jämlikheten mellan gårdar med olika modersmål.

I förordningen är maxbeloppet per jordbrukare är 10 000 euro. Vi önskar att jord- och skogsbruksministeriet har beredskap att vid behov höja totalsumman per jordbrukare under stödperioden om det skulle visa sig att efterfrågan är större än det budgeterade gårdsbeloppet.

SLC vill också påtala att utländska rådgivare med specialkunnande inom vissa områden t.ex. tärdgårdsnäringen eller specialväxtodling bör kunna ackrediteras som RÅD-rådgivare.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC