Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt villkorligheten

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

VN/26394/2022

Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt villkorligheten


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt villkorligheten

  • Gällande GAEC 1 vill SLC framhålla att upprätthållandet av permanenta vallar på gårdsnivå kan vara utmanande då gården byter ägare eller produktionsinriktning. Här bör Finland söka en flexibilitet av EU-kommissionen.
  • SLC vill framföra den osäkerhet som finns på fältet gällande definitionen på torvmarker (§ 3, § 4 och GAEC 2). Odlarna är osäkra om vilka villkor som gäller på skiften med varierande jordart med inslag av torvmarker. Här bör jordbruksförvaltningen vara tydlig och väl informera odlarna. Bristande vetskap av villkoren för torvmarker får inte leda till stödsanktioner. SLC vill även framhålla att åkrar som nyröjts med mineraljord (§ 5) oskäligt åläggs vallkrav och andra villkor som följer linjeringen för nyröjda torvmarker.
  • I § 4 nämns att nya arealer som inkluderats i basskiften där den nya odlingsarealen förbättrat formen på basskiftet är undantagna odlingskraven i § 4. SLC efterlyser här information av jordbruksförvaltningen om hur dessa arealer definieras.
  • Datum för villkorligheten borde synkroniseras med datumen för ekosystemen och miljöersättningarna och möjliggöra vettiga odlingsåtgärder på åkrarna. Datumen bör vara tillämpningsbara i ett odlingssystem som beaktar väderlek och odlingssäsongens utveckling och de ska vara riktgivande inte absoluta.
  • Myndigheterna bör utveckla Vipu-tjänsten så att den kan informera odlaren om vilka åtgärder som är möjliga på respektive skifte. Tex kravet på växtföljd är ett sådant område. SLC anser fortsättningsvis att växtföljden bör gälla på större gårdar> 50 ha. På dessa gårdar är det lättare att få en rationell växtodling.
  • Villkorlighet, ekosystem och miljöersättningsåtgärder bör kunna kombineras på samma skifte så långt som det är möjligt. Stödsystemet får inte leda till att basskiften delas upp för att tidigare nämnda åtgärder ska vara möjliga på ett och samma skifte.
  • § 9 stubb av vallväxter som förstörts kemiskt bör även godkännas som en del av gårdens växttäcke.
  • I § 10 skrivs att samma ettåriga gröda får odlas på samma åkerareal högst tre år i följd. Paragrafen definierar även ettåriga grödor enligt följande. Ettåriga grödor, som inte omfattas av kraven i 1 och 2 mom., är utöver de växter och sådan mark som ligger i träda som avses i fotnot 4 i bilaga III till förordningen om strategiska planer potatis, morötter, sockerbetor, huvudkål, lök samt röd- och gulbeta. SLC anser att en mer rätlinjig definition av grönsaker vore att föredra. Det blir svårt att urskilja vilka växter som skall vara undantagna kravet på växtföljd och en likabehandling av odlarna blir svåra att uppnå med nuvarande undantag. Det är sällan någon odlar samma gröda år efter år på samma skifte och i de fall det förekommer finns det ofta praktiska orsaker bakom vilka kan vara svåra att påverka. SLC anser därför att undantaget borde gälla alla grönsaker. Som förslaget nu föreligger går det att odla rödbetor, men inte polkabetor eller palsternackor utan krav på växtföljd. Detta är svårt att motivera och ger upphov till större aversion gentemot stödsystemet helt i onödan.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund slc r.f
Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC