Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till författningsändringar som gäller projektet för att utveckla utbildningen på andra stadiet

Regeringsråd Piritta Sirvio
Undervisnings- och kulturministeriet
utlåtande.fi

Dnr VN/34059/2021

ÄRENDE: VN/34059/2021 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR SOM GÄLLER PROJEKTET FÖR ATT UTVECKLA UTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

SLC har bekantat sig med ärende VN/34059/2021 och tackar för möjligheten att ge vårt utlåtande.

För våra medlemmar är en högklassig andra stadieutbildning prioriterat och vi har noggrant följt med de senaste årens reformer som på olika sätt har inverkat på innehållet i naturbruksutbildningarna runt om i landet. På ett allmänt plan konstaterar vi att våra medlemmar som är verksamma inom naturbruksbranschen ställer allt högre krav på anställdas och sin egen kunskapsnivå. Likt andra branscher blir livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning allt viktigare.

Vi konstaterar att ansträngd ekonomi på grund av minskad finansiering och nya metoder i undervisningen med studerandes personliga lärstigar som huvudprincip samt nu senast förlängningen av läroplikten har lett till att nivån på erhållen kompetens efter examen numera varierar mer än den gjorde innan nämnda reformer. De redan verkställda reformerna har på fältet konstateras vara tuffa att implementera i såväl undervisningen samt på arbetsplatserna och vi ser att utbildningsupprätthållarna ännu söker sina sätt att genomföra utbildning högklassigt utgående från de idag gällande ramarna.

SLC vill med denna bakgrund utrycka sin oro till reformen som undervisnings- och kulturministeriet här initierar.

Vi ser likt de andra branschorganisationerna inom AMKE ry att regeringen gör klokt om man lägger beredningen av denna proposition på paus till inkommande regeringsperiod. För vår del vill vi dessutom påpeka att utbildningsutbudet på svenska samt utbildningars regionala tillgänglighet bör tryggas. Vi oroas över att det framlagda projektets beslutsunderlag är bristfälligt framförallt gällande de ekonomiska ramarna, vilket gör att vi upplever att förutsättningarna att på ett framgångsrikt sätt implementera projektet i skolorna saknas. SLC hävdar också med stöd från fältet att det i dagsläget inte finns tillräckligt med fakta om verkningarna från tidigare reformer. Då regeringen reviderar projektet och dess tidtabell önskar SLC att man ser yrkesutbildningen som en helhet som omfattar såväl läropliktiga studerande som studerande i kontinuerligt lärande.

Med dessa motiveringar önskar vi att regeringen skjuter fram reformen till nästa regeringsperiod och ser över implementeringsmöjligheterna tillsammans med yrkesutbildningsupprätthållarna.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo

Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC