Den offentliga sektorn måste bära sitt ansvar för att ta itu med livsmedelskedjans kostnadskris

Livsmedelsmarknadsombudsmannen
Livsmedelsindustriförbundet ETL
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Finlands Dagligvaruhandel
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

Livsmedelsmarknadsombudsmannen samt livsmedelskedjans intresseorganisationer Livsmedelsindustriförbundet ETL, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Finlands Dagligvaruhandel och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC anser att lösningarna på livsmedelsproduktionens kostnadskris och för att förbättra livsmedelsmarknadens funktion måste hittas genom samarbete mellan hela livsmedelskedjan.

Den offentliga sektorn har ett eget ansvar att ta itu med krisen då den spelar en viktig roll i livsmedelskedjan. En fungerande livsmedelsförsörjning är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och att säkra den är hela livsmedelskedjans gemensamma ansvar.

De senaste årens kriser har utmanat hela den finländska livsmedelskedjans verksamhet. Branschens företag från primärproduktion till livsmedelsindustri och handel är utsatta för instabilitet i verksamhetsmiljön. Livsmedelskedjan har drabbats av en kraftig kostnadsökning och kostnaderna ligger nu på en högre nivå än tidigare.

Det är nödvändigt att den offentliga sektorn samarbetar med hela livsmedelskedjan och föregår med gott exempel för att se till att kostnadstrycket överförs mer rättvist i kedjan.

Livsmedelskedjans aktörer kräver mera flexibilitet i de offentliga aktörernas upphandling och avtal. Upphandlingsavtalen inom den offentliga sektorn måste också möjliggöra priskorrigeringar.

De avtal som används inom den offentliga sektorn är ofta exceptionellt stela och tar inte hänsyn till parternas intressen på ett jämlikt sätt. De långa kontraktsperioder och oflexibla villkor som kännetecknar offentliga upphandlingar försvårar livsmedelsupphandlingar.

Livsmedelsmarknadslagen måste reformeras under nästa valperiod så att livsmedelsmarknadsombudsmannen får befogenhet att ingripa i oskäliga avtalsvillkor på den offentliga sidan på samma villkor som på den privata sidan. Detta förutsätter också att ombudsmannen får tillgång till information från den offentliga sidan på samma sätt som från privata aktörer.

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan, som fungerar i anslutning till Centralhandelskammaren, utfärdar rekommendationer om god handelspraxis som endast gäller privata aktörer. Rekommendationerna och avtalsvillkoren som följs i livsmedelskedjan ses ständigt över bland de privata aktörerna. Detta bör även gälla för aktörer inom den offentliga sektorn.

Tilläggsinformation:

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg, tfn 029 520 4043, olli.wikberg@etmv.fi

VD Mikko Käkelä, Livsmedelsindustriförbundet ETL, tfn 040 560 7569, mikko.kakela@etl.fi

Verksamhetsledare Jyrki Wallin, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, tfn 050 5225 207, jyrki.wallin@mtk.fi

VD Kari Luoto, Finlands Dagligvaruhandel, tfn 0400 688 708, kari.luoto@pty.fi

Ombudsman Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, tfn 040 5189297, rikard.korkman@slc.fi

Mer från SLC