Jordbrukarna är för det mesta nöjda med lantbrukets avbytarservice – men det finns betydande regionala skillnader

I den enkät om belåtenheten med lantbrukets avbytarservice som MTK- och SLC-förbunden genomförde fick avbytarservicen i medeltal skolvitsordet 7,8. Vitsordet för själv ordnad avbytarservice var 8,2. Enkäten omfattade alla tolv lokala enheter för avbytarservice i Fastlandsfinland. Enkäten visar på ganska stora skillnader mellan de lokala enheterna. De bästa vitsorden fick Keuru stads avbytarservice, Pedersöre avbytarservice och Sastamala stads avbytarservice. I enkäten kartlades lantbrukarnas erfarenheter av avbytarnas yrkeskompetens, avbytaradministrationens service och avbytarservicens tillgänglighet. Enkäten upplevdes som betydelsefull och inbringade svar från 1 230 gårdar som använder lantbrukets avbytarservice.

SLC - Mjolkkor losdrift foderbord bonde2 AH webb

Särskilt de öppna kommentarerna i enkäten visade att det finns ett stort behov av avbytarservice och att ett gott arbete uppskattas. Avbytarservice är en värdefull resurs som gör det möjligt för en företagare som utför mycket krävande arbete inom djurhållning att frigöra sig från sitt arbete, åtminstone för en stund. Många svarande uttryckte sin tacksamhet för denna möjlighet. Å andra sidan var en del av kritiken relaterad till samma fråga. Om företagaren inte kan lita på avbytarens yrkeskompetens eller på avbytaradministrationens förmåga att ordna en fungerande avbytarservice för den överenskomna tidpunkten, kan eller vågar företagaren inte hålla semester.

Förväntan var att enkäten skulle visa på ett missnöjde med avbytarservicen. Resultaten återspeglar dock en hög grad av tillfredsställelse. Till exempel instämde 86 % av de svarande helt eller delvis i att avbytarna har en god yrkeskompetens. På samma sätt instämde 81 % av respondenterna helt eller delvis i att de har kunnat hålla den årliga semestern inom utsatt tid.

Det fanns klart fler brister i tillgången till vikariehjälp, t.ex. vid sjukfrånvaro, än i tillgången till avbytare för den årliga semestern. Drygt en fjärdedel av de svarande var missnöjda med hur snabbt de fick ordnat vikariehjälp. Det fanns tydliga skillnader mellan de lokala avbytarenheterna, och andelen respondenter som var missnöjda med hur snabbt de fick ersättning varierade från 6 % till 63 % mellan olika områden. Det fanns även en stor variation i avbytarenhetens tillgänglighet och en viss variation i hur väl kommunikationen lyckades.

Eftersom skillnaderna i avbytarnas yrkeskompetens uppfattades som små tyder enkätens resultat på att skillnaderna mellan de lokala enheterna främst beror på hur avbytarservicen organiseras, avbytarservicens tillgänglighet och upplevelserna av hur det administrativa arbetet lyckats.

Enkäten skickades via e-post och riktades till de MTK- och SLC-medlemsgårdar som har produktionsdjur. Sammanlagt 1 230 enkätsvar inkom. Vid tidpunkten för undersökningen fanns det cirka 8 060 gårdar med semesterrätt, vilket innebär att enkäten besvarades av 15,3 % av alla gårdar med semesterrätt.

Enkäten genomfördes av MTK Häme och enkäten kunde besvaras på finska eller svenska under tiden 26.1-5.2.2023.

Tilläggsinformation om enkäten:

- på svenska: Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland, tfn 040 503 7188
- på finska: Kari Aikio, MTK Häme, tfn 040 570 7270

Läs pressmeddelandet på finska: hame.mtk.fi

Mer från SLC