JSM: Arbetsgrupp ska bereda en fond för hantering av de ekonomiska riskerna av salmonella hos svin

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en modell för riskhantering genom vilken svinsektorns skadeskydd när det gäller salmonella ordnas via en fond utanför statsbudgeten. Förslaget är att de kostnader och förluster som salmonella orsakar på svingårdar ersätts ur fonden.

Arbetsgruppen kartlägger vilka alternativen är i fråga om förvaltningsmodell för fonden, samt utreder möjligheterna att inrätta fonden i anslutning till Gårdsbrukets utvecklingsfond. Arbetsgruppen utarbetar ett förslag till fondmodell, fördelning av finansieringsansvaret mellan producenterna och staten samt bestämningsgrunden för och storleken av de obligatoriska avgifter som tas ut av producenterna. Därtill utarbetar arbetsgruppen ett förslag till grunderna för de kostnader och den ersättning som ska betalas ur fonden.

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda vilka praktiska förutsättningar det finns för att genomföra en fondbaserad ersättningsmodell för de saneringskostnader, produktionsförluster och andra förluster som salmonella orsakar på svingårdar. Arbetsgruppens mandatperiod löper ut vid utgången av detta år.

Salmonella är en sjukdom som smittar mellan djur och människor, alltså en zoonos, som i Finland enligt lag ska bekämpas hos vissa djur, främst på grund av folkhälsoskäl. Salmonella utgör en av de största ekonomiska riskerna för svinhållningen, eftersom man i regel måste avliva alla svin och rengöra och desinficera djurhållningsplatserna, vilket medför betydande kostnader och skador.

Salmonellaläget i Finland har i regel varit mycket bra, men på svingårdar har läget försämrats. Hanteringen av sjukdomsriskerna blir ännu mera utmanande på grund av att svinhusen nuförtiden är stora och branschen är organiserad i produktionskedjor.

"Svinsektorn har skaffat sig skydd mot salmonella genom gruppförsäkringar som skaffats av slakterierna, men den senaste tidens utveckling har lett till så betydande försämringar i försäkringsskyddet och så stora höjningar av försäkringsavgifterna att svinproducenterna inte nödvändigtvis kan fortsätta sin verksamhet efter skadefall. Det här kan försvaga företagens kreditbetyg och allvarligt äventyra hela branschens lönsamhet och kontinuitet”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Åren 2019–2021 utreddes i samarbete mellan näringslivet och myndigheter möjligheterna för att inrätta en gemensam fond för djursjukdomar inom svinsektorn, som skulle ha styrts av en speciallag och för vilken ersättningar skulle ha finansierats med statligt stöd och de fondavgifter som skulle ha tagits ut av näringsidkare. Planerna övergavs dock, eftersom utmaningarna till följd av bland annat försäkringslagstiftningen i praktiken visade sig vara övermäktiga. År 2022 har Naturresursinstitutet på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet utrett två andra alternativ för riskhantering: stöd för försäkringar och ordnande av riskskydd genom en statlig fond. I fortsatta utredningar har den senare av dessa bedömts vara mer genomförbar.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Marjo Anttoora, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 570 0334

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 361

Juha Keski-Koukkari, lagstiftningsråd, tfn 295 162 196

Mer från SLC