JSM: Förordningar om projektstöd och företagsstöd för utveckling av landsbygden utfärdades

Den 30 mars 2023 utfärdade statsrådet förordningar som gäller finansiering för utvecklingsprojekt och företag på landsbygden. Genom förordningarna preciseras lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023-2027 (1325/2022), som gäller finansiering som beviljas för projekt- och företagsverksamhet på landsbygden i enlighet med Finlands CAP-plan. Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kompletteras med nationell medfinansiering.

Med utvecklingsfinansiering förbättras datakommunikationsförbindelserna och livskraften

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas för projekt som gäller landsbygdsutveckling, utbildning och informationsförmedling samt investeringar. Leadergrupperna kan också finansiera småskaliga projekt genom nya, administrativt lättare stödformer för utveckling och investeringar. Nya teman inom utvecklingsprojekten är bland annat smarta byar och projekt för grupper av jordbrukare. Vid finansieringen av projekt är det nu ett starkare fokus än tidigare på miljö- och klimatteman samt på innovationer, digitalisering och främjande av säkerheten och beredskapen. Exempelvis genom bredbandsinvesteringar förbättras landsbygdens livskraft och företagens verksamhetsbetingelser på landsbygden, vilket förbättrar Finlands övergripande säkerhet.

Företagsfinansiering ska främja mångsidigare företagsverksamhet på landsbygden

Ett centralt mål för företagsfinansieringen för landsbygden är att näringsstrukturen på landsbygden ska bli mångsidigare och i större grad bestå av även annan företagsverksamhet än jord- och skogsbruk, såsom bioekonomi med hög förädlingsgrad. Genom den finansiering som beviljas med stöd av förordningen främjas den gröna omställningen till exempel genom investeringar i förnybar energi. Finansiering kan beviljas för etablering och utveckling av företagsverksamhet och för företags investeringar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Leadergrupperna har egna stödformer för förnyelse av företag i olika skeden av livscykeln, från försök med företagsverksamhet till ägarbyte. En nyhet är till exempel att även deltidsföretagare kan få stöd för sin företagsverksamhet.

Lättare förfaranden minskar de administrativa kostnaderna

Förordningarna om projektstöd och företagsstöd för utveckling av landsbygden möjliggör administrativt lättare stödformer, vilket minskar projektaktörernas och myndigheternas administrativa kostnader. Förordningarna träder i kraft den 6 april 2023. Ansökningsförfarandet inleds stegvis vid tidpunkter som Livsmedelsverket informerar om separat. Projektstöd och företagsstöd för utveckling av landsbygden söks hos närings-, trafik- och miljöcentralerna och Leadergrupperna via e-tjänsten Hyrrä.

Ytterligare information:

Markus Lounela, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 052 (projektfinansiering för landsbygden)

Marianne Selkäinaho, landsbygdsöverinspektör, tfn 0295 162 218 (projektfinansiering för landsbygden)

Lasse Saarela, specialsakkunnig, tfn 0295 162 155 (företagsfinansiering för landsbygden)

Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, tfn 0295 162 470 (företagsfinansiering för landsbygden)

E-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC