JSM: Förordningar som gäller strukturstöd för jordbruket, rennäringen och naturnäringarna utfärdades

Den 2 mars utfärdade statsrådet förordningar som gäller strukturstöd för jordbruket, rennäringen och naturnäringarna.

Strukturstöden omfattar både investerings- och startstöd för jordbruket som ingår i Finlands CAP-plan under finansieringsperioden 2023–2027 samt nationellt finansierade investerings- och startstöd för rennäringen och naturnäringarna.

Villkoren och objekten för investeringsstöd för jordbruket motsvarar i huvudsak villkoren under den föregående finansieringsperioden. Till följd av målen för den nya finansieringsperioden, nya EU-rättsakter och förändringar i omvärlden har det gjorts ändringar i fråga om vissa stödobjekt och stödens maximibelopp. I fortsättningen är ett villkor för att få investeringsstöd för nya lösdriftsstall för mjölkboskap att djuren har tillgång till en rastgård eller ett bete. Ett villkor för att få investeringsstöd för ett nytt suggstall eller en utvidgning av ett suggstall är att fri grisning börjar tillämpas där. Till exempel stöds grundliga renoveringar av svinstall. Man behöver inte tillämpa fri grisning, om man till exempel vill utvidga sitt tillväxtstall. Satsningar på förnybar energi, åtgärder som främjar miljöns tillstånd och en hållbar produktion samt investeringar som främjar djurens välbefinnande och produktionens biosäkerhet har också stärkts.

När det gäller rennäringen och naturnäringarna förblir nivån på investeringsstödet oförändrad, och endast små ändringar har gjorts i stödvillkoren. Inom startstödet för både jordbruket och ren- och naturnäringarna införs statsborgen som en ny stödform.

Ansökningsperioden för investerings- och startstöd för jordbruk inleds den 3 april

Ansökan om investerings- och startstöd för jordbruk kan lämnas in från och med den 3 april 2023. Den första stödperioden för investerings- och startstöd löper ut den 10 maj 2023.

– Det är bra att ansökningsperioden för investerings- och startstöd för jordbruket kan inledas snabbt, konstaterar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Även i fortsättningen sker valet av de projekt som beviljas finansiering med hjälp av ett urvalsförfarande. Efter att stödansökan har lämnats in, kan projektet inledas på egen risk. Mer information om stödvillkoren finns på Livsmedelsverkets webbplats. Ansökan om stöd kan endast lämnas in elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä.

Mer information:

Sanna Koivumäki, konsultativ tjänsteman
sanna.koivumaki(at)gov.fi
+358 295 162 437

Maija Kaukonen, lagstiftningsråd
maija.kaukonen(at)gov.fi
+358 295 162 153

Mer från SLC