JSM: Jord- och skogsbruksministeriet utreder möjligheten att inrätta en statlig salmonellafond

Jord- och skogsbruksministeriet har sökt en lösning för hur bekämpning av salmonellautbrott på husdjursgårdar ska finansieras, eftersom försäkringsskyddet för husdjursgårdarna har försämrats. Ministeriet har låtit Naturresursinstitutet göra en utredning som nu är färdig. Enligt utredningen verkar det lämpligaste alternativet vara att inrätta en statlig salmonellafond, och ministeriet fortsätter att utreda detta alternativ som tjänsteuppdrag.

Kostnaderna för utrotning av salmonellasmitta kan stiga till flera miljoner euro på en stor gård med suggor. Husdjursgården och försäkringsbolaget har i huvudsak svarat för kostnaderna. Villkoren för salmonellaförsäkringar har nu ändrats så att alla husdjursgårdar inte längre får ett heltäckande försäkringsskydd. Under det senaste året har staten kunnat delta i kostnaderna genom att ersätta en del av värdet på djur som avlivats på grund av salmonellasmitta.

Ersättningsmöjligheten har varit avsedd som en temporär lösning som upphör vid utgången av 2023, om den inte förlängs till att gälla även 2024.

Det behövs en permanent lösning för att stödja utrotningen av salmonellasmitta, och därför utreds möjligheten att inrätta en statlig salmonellafond. Till fonden ska det samlas in avgifter av skattenatur av husdjursproducenter och ur fonden betalas ersättning till producenterna för kostnaderna för eliminering av sjukdomsfallen. Motsvarande statliga fonder för djursjukdomar finns i flera medlemsstater i Europeiska unionen, till exempel i Nederländerna.

Enligt 87 § i Finlands grundlag kan en fond utanför statsbudgeten inrättas endast om skötseln av någon bestående statlig uppgift nödvändigtvis kräver det. För godkännandet av det lagförslag som behövs för inrättandet av fonden krävs i riksdagen minst två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna.

Salmonellakontroll är folkhälsoarbete som sparar hälso- och sjukvårdskostnader i Finland. Den finländska livsmedelskedjan har under flera decennier arbetat för att bekämpa salmonella, och förekomsten hos oss är exceptionellt låg jämfört med övriga Europa och resten av världen. Tack vare den låga förekomsten av salmonella beviljades Finland särskilda salmonellagarantier när Finland anslöt sig till Europeiska unionen. Samtidigt godkände Europeiska kommissionen Finlands nationella program för kontroll av salmonella. De särskilda garantier som Finland beviljats innebär att kött av nötkreatur, svin och fjäderfä samt ägg som förs in till Finland ska vara salmonellafria. Av EU:s medlemsstater är det endast Sverige som har ett motsvarande nationellt program för salmonellakontroll och motsvarande särskilda garantier.

Ytterligare information:

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 361, e-post: kajsa.hakulin(@)gov.fi

Mer från SLC