JSM: Jordbruksrådet diskuterade minskning av växtskyddsmedel och den svåra torkan

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske samlades i Luxemburg den 26–27 juni. På rådets agenda stod bland annat meddelandet om fiskemöjligheterna för 2024, förslaget till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel samt jordbruksfrågor i anslutning till internationell handel. Därtill diskuterade ministrarna den exceptionella torkan och de växande bestånden av stora rovdjur i Europa. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Jordbruksministrarna diskuterade det omtvistade förslaget till förordning som gäller minskning av användningen av växtskyddsmedel. Syftet med förslaget är att förenhetliga politiken för växtskyddsmedel inom EU och minska på användningen av växtskyddsmedel, vilket Finland understödde. Vid mötet krävde minister Sari Essayah att de bindande minskningsmålen för varje medlemsstat ska slopas. Enligt ministern bör lösningen beakta de minskningar som redan gjorts i praktiken, och livsmedelstryggheten får inte äventyras.

På agendan stod även jordbruksfrågor i anslutning till EU:s internationella handel. Kommissionen informerade rådet om läget i fråga om de pågående förhandlingarna om handelsavtal. ”Den europeiska livsmedelsexporten har utvecklats gynnsamt. En aktiv handelspolitik och bilaterala avtal spelar en viktig roll i denna utveckling. Man måste dock också bedöma vilka konsekvenser handelsavtalen har för den egna produktionen”, betonade minister Essayah.

Ministrarna diskuterade också den torka som råder i Europa och användning av jordbruksreserven. ”Torkan har även försvårat jordbruket i Finland. Därför behövs flexibilitet i reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken, så att hela produktionspotentialen inom jordbruket kan tas tillvara trots torkan”, konstaterade Essayah. Kommissionen informerade också om utbetalningen av stödpaket ur jordbruksreserven före utgången av 2023. Finland ska få en finansiering på 4,3 miljoner euro från EU. Finansieringen kan kompletteras med nationell finansiering.

Finland delade oron över Europas växande bestånd av stora rovdjur samt betonade vikten av hållbart fiske.

I diskussionen stödde Finland Rumänien, Tjeckien och Slovakien, som lyfte fram de växande bestånden av stora rovdjur och de utmaningar som dessa medför för landsbygden och jordbruket. ”Jag anser att tiden är mogen för att vi öppet utvärderar populationerna av stora rovdjur och deras tillstånd och skyddsbehov, samt uppdaterar bilagorna i habitatdirektivet”, konstaterade minister Essayah.

Under mötet presenterade kommissionen sitt meddelande ”Hållbart fiske i EU: lägesrapport och riktlinjer för 2024”. Finland stödde kommissionens avsikt att basera sitt förslag om fiskemöjligheter på principerna om hållbart fiske. Därtill presenterades ordförandens slutsatser om kommissionens paket om hållbart fiske. Finland stödde dessa och underströk vikten av att påskynda fiskeflottornas energiomställning och samordna fisket och den havsbaserade vindkraften.

Mer information:

Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 462 4002 ,

Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458

Mer från SLC