JSM: Ministrarna diskuterade jord- och skogsbrukets roll i den gröna omställningen

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Sverige den 11–13 juni för ett informellt ministermöte. Under ledning av ordförandelandet Sverige diskuterade ministrarna vilken roll jord- och skogsbruket har i den gröna omställningen. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Ett centralt tema under mötet var jord- och skogsbrukets utmaningar och möjligheter när det gäller att främja bioekonomi och grön omställning. Dessutom frågade ordförandelandet Sverige av ministrarna hur man inom markanvändningssektorn kan säkra att långsiktiga mål uppnås på ett balanserat sätt och att politiken är konsekvent. Ett annat tema under mötet var åtgärder och EU-instrument till stöd för bioekonomi.

Finland anser att de hållbara lösningar som bioekonomi och förnybara naturresurser erbjuder för koldioxidsnålhet och för att stärka försörjningsberedskapen inom EU bör identifieras och erkännas. Dessa lösningar ska utgöra en betydande del av planerna och strategierna för den europeiska gröna given. Bioekonomin bör vara en central del av EU:s industripolitik och dess befintliga verktyg för att dessa satsningar ska omsättas i investeringar.

I diskussionen betonade ministrarna vikten av balanserade lösningar på problemen inom den gröna omställningen. Ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter bör beaktas. Ministrarna efterlyste konsekventa och långsiktiga politiska lösningar som beaktar bland annat de olika problem som klimatförändringen för med sig samt kriget i Ukraina.

Ministrarna underströk vikten av att beakta jordbrukarnas inkomstnivå och deras kapacitet att producera hälsosam och ren mat för konsumenterna. Samtidigt bör man vidta åtgärder för att avhjälpa miljö- och klimatutmaningarna.

”Jord- och skogsbruket är avgörande för den gröna omställningen. Denna sektor utgör grunden för hela försörjningsberedskapen. Den producerar mat som är hälsosam och trygg samt förnybara råvaror åt hela samhället. För att inte glömma dess förmåga att binda kol och skapa kollager samt hålla landsbygden levande”, konstaterade minister Kurvinen vid mötet.

Bioekonomi har varit ett viktigt tema under Sveriges ordförandeskap vid jordbruks- och fiskerådets möten. Under Sveriges ordförandeskap har rådets slutsatser om bioekonomin godkänts.

Mer information:

Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 5256

Ann-Mari Kemell, statssekreterare, tfn +358 29504 7332

Mer från SLC