JSM: Nivån på stödet till svin- och fjäderfähushållningen i södra Finland 2022 fastställdes

I dag den 17 maj fattade regeringen beslut om den slutliga nivån på stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland 2022. De stödnivåer som anges i förordningen om nationellt stöd till södra Finland 2022 baserar sig på en bedömning av antalet stödberättigande enheter som gjordes hösten 2021.

Det nationella stödet till södra Finland är den viktigaste formen av nationellt stöd i stödområde AB. Genom beslut av Europeiska kommissionen har beloppet av från produktionen frikopplat nationellt stöd för svin- och fjäderfähushållning 2022 begränsats till högst 6,50 miljoner euro. Stödet per djurenhet inom referenskvantiteten kan höjas från den tidigare föreskrivna nivån, eftersom det 2022 fanns något färre enheter som berättigade till från produktionen frikopplat stöd än vad som hade bedömts på förhand.

Det från produktionen frikopplade stödet betalas utifrån de referenskvantiteter för svin- och fjäderfähushållning som fastställdes för varje gård när systemet infördes 2009. Referenskvantiteterna baserar sig på antalet djur 2007. Det totala antalet enheter som ingår i referenskvantiteten minskar gradvis allt eftersom gårdarnas strukturer utvecklas och deras produktionsinriktning förändras.

Den nya stödnivån för södra Finland fastställdes till 40 euro per enhet inom referenskvantiteten. Efter de ändringar som nu fastställts uppgår det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållningen i södra Finland för 2022 till 6,34 miljoner euro. Då används det anslag som reserverats för stödet så fullständigt och balanserat som möjligt.

Ytterligare information:
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 162 289, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC