JSM: Nya arter i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter

Finlands nationella förteckning över invasiva främmande arter och den förordning av statsrådet som hör samman med förteckningen har uppdaterats med sju nya invasiva främmande arter: sex växtarter och en djurart. Invasiva främmande arter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden och genom bekämpningen av dem skyddar man den inhemska floran och faunan. Statsrådets förordning träder i kraft i idag den 15 augusti 2023.

De växtarter som läggs till i förteckningen är kanadensiskt gullris, jättegullris, höstgullris, tysklönn, rönnspirea och vitspirea. Den djurart som läggs till i förteckningen heter Krynickillus melanocephalus och saknar namn på svenska, men kallas ibland svarthuvad snigel. Utöver sammanlagt 23 arter ingår nu åtta artgrupper och en hybrid i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter.

De mest brådskande och kostnadseffektiva läggs till i förteckningen

Vid bekämpningen är det viktigt att koncentrera sig på de arter som det är mest brådskande och mest kostnadseffektivt att bekämpa. Just sådana arter är de sju nya arter som ska tas in i förteckningen över invasiva främmande arter. Bedömningen av hur skadliga arterna är och hur brådskande det är att vidta åtgärder för att bekämpa dem gjordes i stor utsträckning i samarbete mellan experter på främmande arter och genom en enhetlig urvalsprocess. För att hantera och bekämpa alla nya främmande arter bereds en separat hanteringsplan med åtgärder. Beredningen av planen inleds på hösten.

De förbud och begränsningar som gäller de nya arterna som har lagts till i förteckningen träder i kraft den 15 augusti 2023, med undantag för de övergångsperioder på två år som har fastslagits för rönnspirea och vitspirea. Övergångsperioden gör det möjligt för plantskole- och trädgårdsbranschen att på ett kontrollerat sätt avsluta produktionen av rönnspirea och vitspirea och att stegvis frångå dessa arter. Därtill möjliggör övergångsperioden en tillräckligt lång tid för att informera fastighetsägare om skyldigheten att utrota dessa arter.

Anmäl observationer av främmande arter

Du kan läsa mera om invasiva främmande arter på webbplatsen Vieraslajit.fi. Där kan du också meddela myndigheter om observationer av främmande arter. Observationer av arternas förekomst och utbredning gör det lättare att bedöma konsekvenserna av de främmande arterna och att rikta in bekämpningsåtgärder på ett effektivt sätt. Observationer av främmande arter kan också rapporteras till miljövårdsmyndigheten i den egna kommunen. I Finland övervakar närings- trafik- och miljöcentralen att lagstiftningen om främmande arter följs och Tullen att bestämmelserna om import av främmande arter följs.

Statsrådets uppdaterade förordning och den kompletterade nationella förteckningen över invasiva främmande arter (Finlex)

Promemoria om statsrådets förordning (på finska)

▪ Observera, identifiera, rapportera och bekämpa invasiva främmande arter: Vieraslajit.fi

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:

Johanna Niemivuo-Lahti, miljöråd, tfn 0295 162 259, fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC