JSM: Rådet diskuterade bioekonomins möjligheter, marknadsläget och genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Luxemburg tisdagen den 25 april. Ministrarna diskuterade de marknadsstörningar som har uppstått på EU:s jordbruksmarknad på grund av läget i Ukraina. Dessutom antog rådet slutsatser om bioekonomi. Ministrarna diskuterade också läget i fråga om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) samt förslaget till förordning om certifiering av koldioxidupptag ur jordbrukets synvinkel. Finlands representant vid rådsmötet var jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Rådet diskuterade läget på marknaden för jordbruksprodukter och de ensidiga importrestriktioner som införts av medlemsstater i Ukrainas närområde. Kommissionen redogjorde för de åtgärder som planeras för att underlätta situationen, nämligen att uppdatera handelsreglerna mellan EU och Ukraina, förbättra solidaritetskorridornas funktion och använda jordbruksreserven för vissa medlemsstater. Medlemsstaterna uttryckte förståelse för att stater i Ukrainas närområde är oroade över att importen av jordbruksprodukter från Ukraina sänker priserna, men samtidigt fördömde medlemsstaterna i bred utsträckning ensidiga importrestriktioner som inte är i linje med de gemensamt överenskomna handelsreglerna.

Jordbruks- och fiskerådet antog rådsslutsatser om bioekonomi. Vid den diskussion som fördes om dem ansåg medlemsstaterna att bioekonomin är viktig och underströk kravet på att EU:s forsknings- och utvecklingspolitik kring bioekonomi och EU:s industripolitik är samstämmiga för att investeringar ska fås till stånd. Jordbruksministrarna förväntar sig att kommissionen inleder en uppdatering av EU:s bioekonomistrategi som en del av följande kommissions arbete.

Ministrarna diskuterade också läget i fråga om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna efterlyste större frihet att i framtiden få besluta själva om detaljer i stödsystemen utifrån de nationella förhållandena. Det skulle underlätta genomförandet.

Rådet diskuterade också förslaget till förordning om inrättande av en unionsram för certifiering av koldioxidupptag ur jordbruks- och skogssynvinkel. Medlemsstaterna efterlyste ett tydligt system med incitament till jordbrukare och skogsägare. Medlemsstaternas regionala särdrag bör beaktas, och systemet får inte hindra livsmedelsproduktionen eller tillgången till material.

Vid en informell lunchdiskussion diskuterade ministrarna nya tekniker för genommodifiering. Genom nya tekniker för genommodifiering kan växtförädlingen påskyndas och en växts eget genom modifieras med hög precision till exempel för att åstadkomma mer odlingssäkra växter. Ny EU-lagstiftning på området väntas i år.

Mer information:

Lasse Kontiola, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 162 144

Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630

Mer från SLC