JSM: Utvärderingsplanen för Finlands CAP-plan godkändes

På fredagen den 16 juni 2023 godkände övervakningskommittén för Finlands CAP-plan den fleråriga utvärderingsplanen för CAP-planen. Utvärderingsplanen innehåller riktlinjer för hur effekterna av CAP-planen ska bedömas. Syftet med utvärderingsplanen är att säkerställa att de utvärderingar och det material som behövs i fråga om genomförandet av Finlands CAP-plan utarbetas och sammanställs i rätt tid.

På basis av utvärderingarna är det möjligt för jord- och skogsbruksministeriet att ur Finlands synvinkel föreslå förbättrings- och utvecklingsförslag för den gemensamma jordbrukspolitiken. Den information som fås från utvärderingarna behövs för att styra genomförandet av åtgärderna i CAP-planen och framför allt som stöd under den gemensamma jordbrukspolitikens nästa finansieringsperiod. I utvärderingsplanen beskrivs Finlands effektivitetsmål för den gemensamma jordbrukspolitiken. Effektivitetsmålen styrs av de målsättningar om verkningar för samhället som ställts upp för jordbruks- och landsbygdsfinansieringen.

I utvärderingsplanen anges det hur och när utvärderingarna ska genomföras, vilka helheter utvärderingarna ska gälla och vilka myndigheter som ska ha ansvar för utvärderingsprocessen. I planen beskrivs även de viktigaste intressentgrupperna i processen och vilka material som står till förfogande för arbetet med utvärderingarna. Därtill identifieras de utbildningsbehov som utvärderingsprocessen ger upphov till.

Den första konkurrensutsättningen för utvärderingsprojekt inleds under slutet av 2023. Ministeriet sammanställer en sändlista som parter som är intresserade av att genomföra och planera utvärderingar kan anmäla sig till via följande Webropol-länk (registrering på finska).

Övervakningskommittén för Finlands CAP-plan 2023-2027granskar två gånger om året hur genomförandet framskrider och målens förverkligande.

Läs mer om utvärderingen av CAP-planen på webbplatsen maaseutu.fi.

Mer från SLC