Lausunto hallituksen esityksestä laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi

HE 284/2022 VP

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsätuhojen torjunnasta annettua lakia. Muutokset koskisivat laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista maksettavia korvauksia ja korvauksensaajia koskevien säännösten voimassaoloa. Edellä mainittujen väliaikaisuutta jatkettaisiin 2027 loppuun vähäisin muutoksin.

Lakia päivitettäisiin siten, että erityisten olosuhteiden vallitessa metsän hakkaajalla ei olisi velvollisuutta huolehtia juurikäävän torjunnasta ja tätä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta (8 b §). SLC kannattaa esitystä, sillä se lisää joustavuutta ja poistaa turhaa byrokratiaa ilman, että metsien terveysriskit olennaisesti kasvaisivat. Ammattimaisella toiminnanharjoittajalla olisi jatkossa myös ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteesta (19 §). Ukrainassa käytävästä sodasta välillisesti aiheutuneet väliaikaiset ongelmat kantokäsittelyaineiden osalta ja siitä seuranneesta väliaikaisesta metsätuhojen torjuntalaista, joka salli poikkeamisen kantokäsittelystä, osoittivat tarpeen päivittää metsätuholakia.

Lakia päivitetään myös toimeenpanevien virastojen osalta, jotta ne olisivat ajantasaisia. SLC kannattaa näitä muutoksia.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Viktor Harvio
Metsäasiamies

Mer från SLC