Lausunto hiilenpoiston sertifiointikehyksen perustamisesta

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi

Asia: U 109/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

SLC on tutustunut Valtioneuvoston selvitykseen ja haluaa kirjallisena lausuntona esittää seuraavaa.

Ehdotetun sääntelyn taustalla on EU:n ilmastolainsäädäntö ja -tavoitteet ilmastoneutraalisuudesta viimeis-tään 2050 mennessä.

Kommission asetusehdotuksella pyrittäisiin edistämään sekä 1) innovatiivisia hiilidioksidin poistamistek-niikoita ja

2) hiiliviljelyratkaisuja ja samalla EU:n yhteisen sertifionnin avulla ehkäisemään viherpesua.

SLC katsoo että hiilenpoistojen vapaaehtoisesta sertifionnista on tarkoituksenmukaista säätää EU:n tasol-la, muttaa kiinnittää huomoita siihen että asetusehdotus sisältää laajat toimivallan siirtoa koskevat sään-nökset. Niiden osalta on vaikea arvioida millaisia vaikutuksia sillä olisi erityisesti metsäpolitiikan näkö-kulmasta. SLC kannattaa valtioneuvoston kantaa siitä että säädösvallan siirrosta säädettäisiin tarkkarajai-semmin ja täsmällisemmin.

Laatukriteerit

Myös hiilenpoistotoiminnan lisäisyyden, pysyvyyden ja kestävyyden osoittaminen määriteltäisiin asetus-ehdotuksessa. Tämän määrittelyssä on tärkeää että huomioidaan paikalliset ja alueelliset olosuhteet, koska ne voivat vaihdella huomattavasti esimerkiksi maalajista ja ilmastosta johtuen. On tärkeää että määrittelyt perustuvat tutkimustietoon Suomen olosuhteista.

SLC kannattaa valtioneuvoston kantaa siitä että pitäisi tarkastella asetusehdotuksen soveltamisalan laajen-tamista vapaaehtoiseen hiilimarkkinaan esimerkiksi siten että se kattaa myös maankäyttösektorin , siis esi-merkiksi maatalouden, päästöjä vähentäviä toimia.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Rikard Korkman
asiamies

Mer från SLC