Lausunto Tukesin ehdotuksesta Kestävän kasvinsuojelun kansallisesta toimintaohjelmasta III 2023-2027

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
kirjaamo@tukes.fi

Dnr 7762/00.03.02/2023

Lausunto Tukesin ehdotuksesta Kestävän kasvinsuojelun kansallisesta toimintaohjelmasta III 2023-2027

SLC kiittää mahdollisuudesta kommentoida ehdotusta kasvinsuojelun kansalliseksi toimintaohjelmaksi vuosiksi 2023–2027.

Yleistä

Kasvinsuojeluaineiden saatavuus, varsinkin erikoiskasvien viljelyksessä (esim. sipuli, mansikat, omena jne.), on erittäin ongelmallista Suomessa, missä kasvinsuojeluaineiden markkina on pieni ja rajallinen. Valmiste voi olla hyväksytty EU:ssa mutta koska markkina on pieni ja hyväksyntäprosessi kallis ja monimutkainen kasvinsuojeluaineiden valmistajien kiinnostus hakea hyväksyntää myös Suomessa on monta kertaa vähäistä. Tämä on vakava haaste ja uhka viljelykasvien viljelylle tulevaisuudessa ja laajemmin omavaraisuuden näkökulmasta.

Toimintaohjelmasta puuttuu valitettavasti tämä tärkeä näkökulma kasvinsuojeluaineiden merkityksestä kannattavassa kasvinviljelyksessä ja miten niiden avulla voidaan varmistaa ja että meillä on kotimaista tuotantoa myös tulevaisuudessa. SLC ehdottaakin, että suunnitelmaan vielä lisätään tällainen osio, jossa pohditaan toimenpiteitä ”kasvinsuojelu osana kannattavaa viljelyä” mm erilaisia tapoja miten voidaan varmistaa kasvinsuojeluaineiden saatavuus, joka on todellinen uhka viljelylle. Asia on osittain mainittu kohdassa 5.3. mutta se ei mielestämme riitä; vastuu ei ole ainoastaan kasvinsuojeluaine valmistajien, vaan asiaan liittyy myös kansallinen vastuu edistää asiaa.

Ilmaston muutos aiheuttaa omalta osaltaan myös haasteita; se tuo uusia rikkakasveja ja tuholaisia, joihin meidän pitää pystyä varautumaan myös Suomessa.

Toimenpidekohtaiset kommentit

4.1.

SLC vastustaa lisäkustannuksia maataloudelle ylimääräisten verojen ja haittamaksujen muodossa. Maatalous on yleisesti kustannuskriisissä eikä tätä kehitystä pidä missään nimessä vahvistaa uusilla maksuilla ja veroilla.

4.7.

SLC kannattaa artiklassa 10 (liite 1) mainittuja asioita, mutta on erittäin varauksellinen, jos tiedotusvastuu kasvinsuojeluaineiden käytöstä pelloilla ja viljelyksillä naapureille olisi viljelijän vastuulla. Tämä voi aiheuttaa turhaa sekaannusta. On toisaalta hyvä että Tukes tiedottaa yleisölle yleisellä tasolla mistä on kyse kun kasvinsuojeluruiskutukset ovat ajankohtaisia kesällä.

4.8.

Pohjavesialueille on jo tänään asetettu rajoituksia kasvinsuojeluaineiden käytölle. Tämän lisäksi ehdotetaan nyt suojavyöhykkeiden perustamista, joka laajentaa viljelyrajoituksia, joilla ei saa käyttää eikä varastoida kasvinsuojeluaineita. SLC:n mukaan tämä vaarantaa esim. vihanneksien ym. varhaistuotannon ja erikoiskasvien tuotannon joka usein juuri sijoittuu näille alueille. SLC:n arvion mukaan jopa 50 % varhaisvihannesten ja erikoiskasvien tuotannosta on näillä alueilla.

SLC vastustaa että pinta- ja pohjavesialueita laajennetaan perustamalla suojavyöhykkeitä, joissa kasvinsuojeluaineiden käyttö ja varastointi on kielletty.

SLC ei myöskään hyväksy suunnitelmaa laajentaa suojakaistojen leveyttä nykyisestä kolmesta (3) metristä kymmenen (10) metriin (artikla 11). Tämä vähentää viljelyyn käytettävää viljelypinta-alaa vesistöjen äärellä merkittävästi nykyisestä ja vaikeuttaa ja heikentää viljelyn kannattavuutta suhteettomasti.

4.11.

Koskien kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjäryhmille suunnattua sähköistä kirjanpitojärjestelmää SLC haluaa huomauttaa, että järjestelmän käyttö pitää olla vapaaehtoinen ja rekisterissä olevaa tietoa, jonka viljelijä omistaa, saa jakaa muille osapuolille ainoastaan, jos viljelijä sen hyväksyy.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
toiminnanjohtaja

Rikard Korkman
asiamies

Mer från SLC