Lausunto: U 67 /2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (Jätepuitedirektiivin muutos)

Eduskunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta

ASIA: U 67 /2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (Jätepuitedirektiivin muutos)


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä jätepuitedirektiivin muutoksista

Elintarvikejätteiden pienentämisellä vaikutetaan ruoantuotannon ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin. Jätteet muodostuvat elintarviketeollisuuden ja kaupan toiminnassa ja varsinkin kotitalouksissa.

  • SLC näkee, että ruokaketjun toiminnassa olisi mahdollista toimia tehokkaammin, jos kulutustieto varsinkin kaupasta löytäisi tiensä myös jalostavalle teollisuuteen ja sieltä eteenpäin alkutuottajalle. Kaupan asiakastieto pitäisi myös olla kolmannen osapuolen käytettävissä. Kauppa voi myös omilla hinnoittelukäytännöillä edesauttaa tuotteiden käyttöä, ettei ne päädy ruokajätteiksi.
  • SLC katsoo, että ruokaketjun tehostamistoimenpiteet ruokahävikin vähentämisestä tulisi ensiksi olla ketjun omien yhteisten toimintatapojen kehittämistä ja toiseksi säännösten kautta. Säännökset ovat jäykkiä verrattuna alan omin toimintoihin.

Kuluttajien käyttäytyminen voisi myös muuttaa paremmalla tiedotuksella mitä esimerkki parasta ennen merkinnät todella tarkoittavat ja miten kotitaloukset paremmin voivat arvioida omaa kulutustaan.

Syntynyt ruokajäte tulisi käyttää järkevästi joko rehuksi tai osaksi biokaasutuotantoa.

Lopuksi SLC haluaa alleviivata oman maan tuotannon mahdollisuudet ruokahävikin syntymisessä. Näissä on kuljetusmatkat lyhyet ja näin ollen säilyvyys parempi, tuotanto on nopeammin sopeutettavissa kulutukseen, tuotantovaatimukset yleensä korkeampi kuin tuonnin tuotteilla. Ruoan arvostus kuluttajan osalta lähtee hinnasta voiko olla, että liian alhaisilla kuluttajahinnoilla luodaan tilanteita, että elintarvikejätteitä syntyy. Varsinkin kuin kauppa tuo esille kaupan omia merkkejä alhaiseen kuluttajahintaan.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja

Mer från SLC