Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

kirjaamo.mmm@gov.fi

Asia: Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

MTK ja SLC kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytysten turvaamisella ja Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-aineen varmistamisella. Viime vuodet ovat olleet taloudellisesti erittäin vaikeita sokerijuurikkaan tuottajille. EU:n sokerikiintiöiden poistuminen, koronapandemian aiheuttama epävarmuus sokerimarkkinoilla ja Ukrainan sodan kiihdyttämä kustannusten nousu ovat heikentäneet viljelyn kannattavuutta. Viime kesän tuotantoala oli alhaisin vuoden 1949 jälkeen, vain 8 800 ha. Ollaan kaukana Sucroksen ja tuottajajärjestöjen yhteisestä 100 000 valkosokeritonnin tuotantotavoitteesta. Kaikkia nykyisiä sokerijuurikkaan tuotantoalueita tarvitaan kuljetus-matkasta riippumatta.

Suomessa on käytössä tilahintajärjestelmä, jossa teollisuus huolehtii juurikkaiden puhdistuksesta, kuormauksesta ja puhtaiden juurikkaiden rahdista 160 kilometriin asti vuonna 2022. Viljelijällä on vastuu huolehtia mm. tilan sisäisistä juurikkaiden kuljetuksista, auman- ja tiepohjien ja kääntöpaikkojen kunnostamisesta ja auman hoidosta. Näistä aiheutuu tietty kustannus kuljetusetäisyydestä riippumatta. Tämän pohjaosan päälle kuljetuksen omavastuu alkaa kasvaa 160 km ylöspäin käytännössä lineaarisesti.

Yllä mainittujen syiden takia on ensiarvoisen tärkeää, että sokerijuurikkaan kuljetustuki jatkuu täysimääräisenä ja sen maksuehdot sovitetaan yllä mainittuihin reunaehtoihin. Kuljetustuen on ulotutta-va koko maahan tehtaasta etäimpänä sijaitsevat sopimustuottajat mukaan lukien.

Suuremmilla sopimustuottajilla de minimistuen tilakohtainen raja 20 000 euroa kolmen verovuoden aikana tulee helposti rajoittavaksi tekijäksi erityisesti pidemmillä juurikkaan kuljetusmatkoilla. Tila-kohtaisen rajan nostaminen olisi tämän takia tarpeellista. Yleinen de minimistuen raja on EU:ssa kymmenkertainen maatalouden rajaan verrattuna.

MTK:lla ja SLC:llä ei ole muuten huomautettavaa asetusluonnokseen.

Helsingissä 12.1.2023

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY
Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Antti Lavonen
Kasvinviljelyasiamies

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Liite 1. Tuottajajärjestöjen esitys kuljetustukitaulukoksi vuodelle 2022.

Mer från SLC