Lausunto valtioneuvoston ilmastovuosikertomuksesta 2022

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi

Asia: K 24/2022 vp

Lausunto valtioneuvoston ilmastovuosikertomuksesta 2022

SLC on tutustunut ilmastovuosikertomukseen ja haluaa kirjallisena lausuntona esittää seuraavaa.

Maa-ja metsätalouden ja varsinkin maatalouden osalta (kappale 5.2.) kasvihuonepäästöt ovat kertomuksessa vaikeasti tulkittavissa. Tätä pitäisi ehdottomasti selkeyttää tämän tyyppisessä ilmastokertomuksessa.

Tämä johtuu siitä että maatalouden päästöjä sisältyy sekä nk taakanjakosektorille ja maankäyttösektorille. Tämän takia esimerkiksi kuvassa 10 (s 42) maatalousmaan osuus kasvihuonekaasupäästöistä on merkitty että se on 55 % kun maatalouden kokonaispäästöistä noin kolme neljäsosaa (75 %) on maaperään liittyviä päästöjä kun mukaan luetaan maankäyttösektorin maatalouden osalta hiilidioksidipäästöjen lisäksi maataloussektorin LULUCF dityppioksidipäästöt.

Lukijan kannalta ja asian ymmäryksen kannalta olisi tämän takia huomattavasti selkeämpää jos päästöjen osalta yhdistettäisiin päästöt yhteen kuvaan/taulukkoon.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Rikard Korkman
asiamies

Mer från SLC