Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyillä uusilla genomitekniikoilla tuotetuista kasveista ja niistä saatavista elintarvikkeista ja rehuista

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi

Asia: U 49/2023vp

Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyillä uusilla genomitekniikoilla tuotetuista kasveista ja niistä saatavista elintarvikkeista ja rehuista

SLC on tutustunut Valtioneuvoston kirjelmään ja haluaa kirjallisena lausuntona esittää seuraavaa: Tausta

Uusilla kasvinviljelyn genomitekniikoilla on mahdollista tuoda ratkaisuja maatalouden ja kasvintuotannon haasteisiin esim koskien kasvitauteja ja ilmastomuutoksen vaikutuksia.

Bioteknologian kehittyessä on otettu käyttöön monelaisia uusia genomitekniikoita, mutta nykyinen EU lainsäädäntö joka on vuodelta 2001 rajoittaa niiden käyttöä. Tämän takia neuvosto on selvittänyt tutkimuksessa joka julkaistiin 2021 näiden uusien genomitekniikoiden (NGT=new genomic techniques) unionin oikeuden mukaisesta asemasta.

Tutkimuksessa ilmeni että EU:n nykyinen lainsäädäntö ei vastaa nykyistä tieteellistä ja teknologista kehitystä ja tietämystä asiasta. Suurimmat ongelmat liittyvät siihen, ettei se pysty vastaamaan komission innovaatio- ja kestävyystavoitteisiin eikä se ole tarkoituksenmukainen joillekin uusille genomitekniikoille (kohdennettu mutageneesi ja cisgeneesi) ja niiden avulla aikaansaaduille tuotteille.

Jotta NGT-kasvien erilaiset riskiprofiilit voidaan ottaa paremmin huomioon ne jaetaan kahteen ryhmään; ryhmän 1 NGT kasvit eivät vaatisi jatkossa erillistä lupamenettelyä kun taas ryhmän 2 NGT kasvit voitaisiin saattaa markkinoille vasta lupamenettelyn jälkeen.

Luomuviljelyn osalta sekä NGT 1 ja 2 ryhmän kasvien käyttö olisi kiellettyä. SLC:n kanta

SLC pitää valtioneuvoston kantaa asiassa hyvin asiallisena ja perusteltuna. On tärkeää mm edistää sisämarkkinoiden toimintaa ja parantaa EU:n maatalous- ja elintarvikealan globaalia kilpailukykyä kehittämällä kasvinjalostukseen liittyvää lainsäädäntöä. On myös tärkeää että NGT kasveihin liittyvää lupamenettelyä ja statuksen todentaminen sujuvoitetaan niin että se kannustaa tutkimuslaitosten ja pk-yritysten innovaatiotoimintaa.

Luomutuotannon osalta on tärkeää että kaikki päätökset, esim kysymys NGT tekniikoiden kieltämisestä tehdään yhteistyössä luomualan organisaatioiden kanssa jossa myös viljelijät ovat edustettuna. On hyvä että on jo päätetty että ns rinnakkaiselon järjestäminen on päätetty jättää kansalliselle tasolle päätettäväksi.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Rikard Korkman
asiamies

Mer från SLC