Lausunto: Valtioneuvoston selvitykset EU/858/2023-VM-4 & EU858-2023-VM-5

Maa- ja metsätalousvaliokunta
mmv@eduskunta.fi

Asia: Valtioneuvoston selvitykset EU/858/2023-VM-4 & EU858-2023-VM-5

SLC kiittää mahdollisuudesta kommentoida Euroopan komission ehdotusta delegoiduiksi säädöksiksi taksonomiasta ja taksonomian kehittämisestä unionissa.

SLC katsoo, että valtioneuvosto suhtautuu oikeutetusti kriittisesti molempiin asetusehdotuksiin, koska ne eivät ota riittävästi huomioon Suomen erityispiirteitä Euroopassa.

SLC:n mielestä on välttämätöntä, että taksonomian kokonaisuus jäsennetään siten, että Suomen olosuhteet otetaan huomioon ja että maa- ja metsätalousalalle ja sen jalostusteollisuudelle annetaan mahdollisuus saada rahoitusta kestävään siirtymiseen unionin taksonomiaohjelman kautta. Meille on käsittämätöntä, että huoltovarmuus, johon elintarvikeala kuuluu, ja kestävyystavoitteet, joita metsäsektori tällä hetkellä edustaa, ovat vaarassa jäädä tulevaisuudessa taksonomian rahoitusohjelman ulkopuolelle uusien investointien osalta.

Komission ehdottamat delegoidut säädökset vaarantavat nykyisessä muodossaan tulevat uudet investoinnit tuottavaan pelto- ja metsämaahan sekä luonnonalueisiin, joilla on suuri biologinen monimuotoisuusarvo. SLC toteaa, että valtaosa potentiaalisista rakennuspaikoista koko maassa kuuluu näiden tekijöiden piiriin, mikä tarkoittaa, että rakentaminen näiden delegoitujen säädösten nojalla olisi lähes mahdotonta tai ainakin paljon kalliimpaa kuin voidaan pitää hyväksyttävänä. Lisäksi esitys ei tue lainkaan puurakentamista, mikä suoraan heikentäisi Suomen mahdollisuuksia saavuttaa muita asetettuja ilmastotavoitteita, joissa kestävä puurakentaminen on nykyisin etusijalla.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Maatalouspoliittinen asiantuntija

+358 40 5455472

Mer från SLC