Lausunto: VNa maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista annetun VNan muuttamisesta

Arbets-och näringsministeriet

VN/34927/2022

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till arbets- och näringsministeriets ändring I säsongsarbetsförordningen. Vi anser att ändringen är välmotiverad och att det är bra att arbetstagarnas roll tryggas, särskilt med tanke på att förebygga arbetsrelaterat utnyttjande.

Jonas Laxåback
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Mer från SLC