Livsmedelsverket: Ansökan om åkerstöd: nu växer det mångfaldsväxter bredvid spannmålsåkrarna

Sammanlagt 43 382 gårdar ansökte om åkerstöd år 2023. Detta är cirka 2 400 gårdar mindre än i den samlade stödansökan för jordbrukare året innan. Uppgifterna baserar sig på situationen efter att den elektroniska ansökningstiden har gått ut.

De jordbrukarstöd som nu kan sökas grundar sig på EU:s jordbrukspolitik. De har konkreta mål som följs upp. Målet med jordbrukarstöden är bland annat att främja ett smart och hållbart jordbruk och garantera att maten i Finland inte tar slut ens under exceptionella förhållanden.

Utan jordbrukarstöd skulle inhemsk matproduktion inte vara möjlig i den nuvarande omfattningen i Finland. Med hjälp av jordbrukarstöden styrs man också till miljövårdsåtgärder och klimatåtgärder.

Spannmålsväxterna ännu på första plats, mångfaldsåkrarna ökade i popularitet

Som vanligt anmäldes mest fodervall (723 954 hektar) vid ansökan om åkerstöd. Av spannmålsväxterna ansökte man om mest stöd för foderkorn (341 443 hektar), havre (323 614 hektar) och vårvete (175 794 hektar). Arealen för nästan alla stråsädesväxter minskade något. Endast arealerna för höstvete (68 042 ha) och höstråg (68 042 ha) var större än år 2022.

Den anmälda arealen för foderärter ökade till 36 816 hektar och bondbönan sjönk till drygt 9 100 hektar. Arealen för höstraps tredubblades till 820 hektar, trots att arealerna för andra oljeväxter sjönk.

Den största ökningen bland de anmälda arealerna var naturvårdsvallarna, som anmäldes på 94 232 hektar samt mångfaldsväxternas viltåkrar på 37 651 hektar. Båda växterna ingår i åtgärderna för miljösystemstödet, som stöder målen för minskningen av växthusgasutsläppen från jordbruket i Finland.

Växtens namn

2022

2023

Förändring

Förändrings-%

Fodervall (tidigare fleråriga torrhö-, ensilage- och färskfodervallar)

739 772

723 955

-15 817

-2 %

Foderkorn

362 276

341 443

-20 833

-6 %

Havre

337 316

323 614

-13 701

-4 %

Vårvete

193 927

175 794

-18 132

-9 %

Naturvårdsvall

58 664

94 232

35 568

61 %

Höstvete

35 238

68 043

32 804

93 %

Maltkorn

65 992

63 882

-2 109

-3 %

Betesvall

50 454

48 947

-1 507

-3 %

Mångfaldsväxter, vilda

19 044

37 651

18 606

98 %

Foderärt

28 531

36 816

8 285

29 %

Alla grödor som har anmälts för mer än 10 000 hektar

Miljöförbindelsens arealmål uppnåddes

76,6 procent av gårdarna uppgav att de förbinder sig till villkoren för miljöersättning. Miljöersättningen omfattar nu cirka 2 miljoner hektar, vilket är cirka 93 procent av all ersättningsberättigad jordbruksmark. Målet med Finlands CAP-plan var att inkludera cirka 1,8 miljoner hektar i miljöersättningen.

Av de gårdsspecifika valfria åtgärderna inom miljöersättningen var klimat- och miljöutbildning, tillämpningar för övervakning av växtskadegörare och markövervakning populärast.

Av miljöavtalen förblev arealen för avtal om skötsel av våtmarker oförändrad, medan arealen för avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap minskade med cirka 9 procent. Avtalen som upprätthåller mångfalden omfattar nu drygt 30 000 hektar.

Den femåriga förbindelsen om ekologisk produktion gavs till cirka 600 gårdar färre än i fjol. Sammanlagt 3 860 gårdar förband sig till ekologisk produktion. I arealen minskade den ekologiska förbindelsearealen med 7,6 procent jämfört med året innan. Den ekologiska produktionens totala areal är nu cirka 290 000 hektar.

För första gången endast elektronisk sökning

Ansökan om åkerstöd inleddes i Vipu-tjänsten den 8 maj och avslutades den 15 juni. Under den sista ansökningsdagen returnerades ännu över 5 000 ansökningar.

Ansökan var den första ansökan om åkerstöd enligt de förnyade villkoren för EU:s jordbrukspolitik. För första gången ansöktes stöd endast i e-tjänsten Vipu.

De första stödansökningarna under den nya finansieringsperioden kunde sökas i Vipu-tjänsten redan i början av året. Då kunde man ansöka om olika stöd för animalieproduktion inklusive ersättning för djurens välbefinnande.

Mer information från Livsmedelsverket:

Enhetschef Hannele Sankari
+358 40 714 5791
hannele.sankari@ruokavirasto.fi

Mer från SLC