Livsmedelsverket: Ansökan om ersättningen för djurens välbefinnande inledde den 9 januari 2023

Ersättningen för djurens välbefinnande kan ansökas i Viputjänsten 9.1.­–2.2.2023. Ersättning för 2023 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

Villkoren för ersättningen för djurens välbefinnande ändras i viss mån. Det är en bra idé att läsa dem noggrant, eftersom innehållet i åtgärderna har förändrats även om namnet på åtgärden är detsamma som förr.

En välbefinnandeplan som förr var en frivillig åtgärd för gårdar är nu en obligatorisk åtgärd. Målet för ändringarna är att förbättra djurens välbefinnande mer generellt och att göra en mer övergripande bedömning av välbefinnandet.

Ersättningen betalas ut för åtgärder för att förbättra djurens välbefinnande som överstiger kraven i laget. I samband med ansökan om ersättning väljer gården enligt djurslag de åtgärder som den vill åta sig att genomföra för att förbättra djurens välbefinnande.

Ersättningen baserar sig bland annat på det merarbete som genomförandet av åtgärderna orsakar, på materialkostnaderna och krav av area.

Välbefinnandeplanen är en obligatorisk åtgärd

En välbefinnandeplan är ett krav för att man ska få ersättning för djurens välbefinnande. I välbefinnandeplanen ingår en utfodringsplan som baserar sig på foderanalyser. Välbefinnandeplanen ska du lämna in i Viputjänsten tillsammans med ansökan. Mallar för välbefinnandeplan hittar du på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Åtgärderna i förbindelsen ska genomföras från kalenderårets början, och djuren ska hållas ända till årets slut.

Nya hälsoindikatorer

Övervakning av djurens välbefinnande kommer att lägga större vikt vid observation av själv djuren.

Förhållanden i svinhuset och behandling av grisar kommer att mätas i framtiden med välfärdsmätaren av intakta knorrarna. Knorrar anmäler mindre stress hos grisar och, i förlängningen, deras välbefinnande. Gränsvärdet för att erhålla ersättningen är att andelen intakta knorrarna vid slakt är minst 95%.

Den motsvarande hälsoåtgärden för fjäderfäbroilers är tillståndet för fåglarnas fötter.

Preciseringar på villkoren

Sedan publiceringen av villkoren har restriktionerna för ekologisk animalieproduktion preciserats när det gäller åtaganden vid val av åtgärder. Det finns begränsningar i bete- och utomhusaktiviteter för nötkreatur, får och getter. För grisar och fjäderfä finns inga begränsningar.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande

Mer information från Livsmedelsverket

Överinspektör Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC