Livsmedelsverket: Djurskyddsinspektionerna återgick till samma nivå som före coronaviruset

Försummelserna har ställvis ökat på de inspekterade produktionsdjursgårdarna. Det framgår av Livsmedelsverkets senaste rapport om djurskyddstillsynen. Vid de urvalsbaserade djurskyddsinspektionerna som utfördes ifjol avslöjades förfaranden som stred mot bestämmelserna vid 29 procent av gårdarna, dvs. något mer än året innan (25 %). Antalet genomförda inspektioner var också fler än under de senaste åren. Vid fjolårets övervakning låg betoningen på värphönshus.

År 2022 fastställdes 446 produktionsdjursgårdar som föremål för systematiska djurskyddsinspektioner som baserar sig på urval, vilket är fler än året innan. Efter coronaårens minskningar ökade antalet gårdar som övervakades igen till normal nivå. Sammanlagt inspekterades 388 gårdar, av vilka 333 hade djur vid inspektionstidpunkten.

Man inspekterade 56 värphönshus, varav endast 31 hade höns vid inspektionstidpunkten. Av dessa antecknades 23 procent för försummelser och andelen försummelser vid burhönshus (27 %) var större än vid öppna hönshus (15 %).

Sammanlagt 176 av de inspekterade nötkreatursgårdarna hade djur. Försummelser observerades på 32 procent av gårdarna, vilket är något fler än ifjol. Av alla försummelser hos nötkreatur konstaterades 33 procent hos kalvar.

Både på fårgårdar (28 %) och svingårdar (38 %) ökade andelen försummelser betydligt jämfört med året innan. Räknat per gård förekom det också klart fler försummelser än året innan. De mest förekommande bristerna på gårdarna var krav som var direkt relaterade till djurens välbefinnande. Resultaten visar att myndigheterna har lyckats rikta djurskyddsövervakningen väl till riskgårdarna: vid nöt-, svin- och fårgårdar som valts på riskbasis fanns klart fler brister än på gårdar som valts ut sporadiskt.

Endast tre av de 28 inspekterade pälsdjursfarmerna hade brister (11 %). I övervakningen betonades mink- och mårdhundsgårdar.

Antalet djurskyddsinspektioner som grundar sig på misstanke överskred målnivån

Antalet inspektionsbesök som grundar sig på misstanke överskred efter svackan i fjol igen gränsen för 6 000 inspektionsbesök: 6 089 inspektionsbesök gjordes. En knapp fjärdedel av dessa var uppföljningsinspektioner för att säkerställa att de tidigare föreskrifterna hade iakttagits.

Vid 537 inspektionsbesök (9 % av alla besök) upptäcktes allvarliga försummelser som ledde till att myndigheterna vidtog brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande.

Vid sammanlagt 1 669 inspektionsbesök (27 % av alla besök) upptäcktes missförhållanden som man ingrep i genom förbud eller bestämmelser i syfte att genast eller inom utsatt tid få djurhållningen till den miniminivå som lagen förutsätter.

Liksom tidigare år riktades största delen av de brådskande åtgärderna mot sällskapsdjur.

Färre försummelser vid djurtransporter

I övervakningen av djurtransporter observerades något färre försummelser än tidigare. Försummelser förekom i 6,5 procent av de inspekterade transporterna. Missförhållandena var dock i stor utsträckning desamma som under tidigare år och största delen gällde brister i handlingar och inte frågor som direkt påverkar djurens välbefinnande.

Mer information:

Specialsakkunnig Taina Mikkonen, tel. 029 520 4702 (urvalsbaserade inspektioner av produktionsdjursgårdar)
Specialsakkunnig Minna Haataja-Koskinen, tel. 029 520 5235 (tillsyn över djurtransporter)

Läs mer:

Djurskyddsinspektioner som grundar sig på misstanke 2022
Inspektioner som grundar sig på urval 2022
Tillsyn över djurtransporter 2022
Tillsyn över djurens välbefinnande 2022-rapport (pdf)

Mer från SLC