Livsmedelsverket: Energiinvesteringar intresserade vid den första ansökan om investeringsstöd för jordbruk

Årets och EU-finansieringsperiodens första stödperiod för investeringsstöd för jordbruk löpte ut den 10 maj. Jordbrukarna lämnade in sammanlagt 1 400 ansökningar under den första perioden, som bestod av drygt 64 miljoner euro i understöd och cirka 48 miljoner euro i räntestödslån. Av dessa var 106 ansökningar om startstöd för unga jordbrukare, som bestod av cirka 4 miljoner euro i understöd och 15 miljoner euro i räntestödslån.

Under motsvarande stödperiod i fjol var ansökningarna om understöd något flera, men en del av investeringarna förverkligades inte på grund av kostnadsökningar vilket resulterade i att det beviljade understödsbeloppet stannade på cirka 48 miljoner euro. Stödperioden var i år något kortare än i fjol. En skillnad jämfört med i fjol är också att jordbrukarna ansökte om stöd för mindre investeringar än tidigare.

Energiinvesteringarna verkar fortsätta öka

Flest ansökningar lämnades in av odlare i Södra Österbotten, Österbotten och Egentliga Finland. I dessa områden söktes sammanlagt cirka hälften av hela understödsbeloppet.

Mest understöd söktes för energiinvesteringar på gårdar: sammanlagt nästan 20 miljoner euro (425 ansökningar). Energiinvesteringarna har ökat redan i flera år och på basis av årets första stödperiod verkar det som att antalet investeringar fortfarande är högt. Jordbrukarna investerar till exempel i solpaneler.

Det gjordes endast en ansökan om understöd för biogasanläggning under den första stödperioden. Anläggningen i fråga är under planering i Nyland och för den ansöktes 106 000 euro i understöd.

Näst mest understöd söktes för investeringar i ladugårdar

Näst mest understöd söktes för investeringar i ladugårdar för mjölkboskap, som bestod av cirka 12 miljoner euro och nästan 14 miljoner euro för räntestödslån (77 ansökningar). Mjölk- och nötköttsproducenterna har under de senaste åren gjort betydligt färre investeringar i ladugårdar än under tidigare år. Investeringarna i ladugårdar har minskat på grund av de ökade kostnaderna för jordbruket och de avtal om mjölkproduktion som Valios mejerier har tagit i bruk.

Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderade i april i år att jordbrukare fördröjer kommande byggprojekt för nötkötts- och mjölkproduktion om träd måste fällas i skogen på produktionsbyggnadens tomt eller byggplats. Orsaken är EU:s förordning om avskogning, vars inverkan på nya investeringar i ladugårdar är oklar.

Antalet ansökningar var högt för investeringar som syftar till att förbättra miljöförhållandena, för vilka understöd söktes med 400 ansökningar till ett belopp av sammanlagt drygt åtta miljoner euro. Av miljöinvesteringarna är antalet täckdikningar 223. Tre ansökningar om stöd för samfälld dikning lämnades in, samtliga i Österbotten.

Ansökan om investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare är kontinuerlig. Ansökan kan göras i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). E-tjänsten Hyrrä har förnyat sitt användargränssnitt för den nya EU-finansieringsperioden. Den förnyade e-tjänsten ger mer handledning och instruktioner i hur man gör en ansökan. De regionala NTM-centralerna ger råd om hur man ansöker om stöd och om beviljade stöd.

Mer information till medierna:

Enhetschef Esko Leinonen
040 751 8415
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer information till den som ansöker om stöd:

Regionala NTM-centraler, kontaktuppgifter

Investeringsstöd för jordbruk

Startstöd till unga jordbrukare

Mer information om hur EU:s förordning om avskogning påverkar investeringar i ladugårdar (JSM)

Mer från SLC