Livsmedelsverket: Livsmedelsverket har bestämt att alla minkar ska avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats

Livsmedelsverket har preciserat avlivningskriterierna för pälsdjur som smittats av fågelinfluensa. Enligt beslutet ska alla minkar avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats. Livsmedelsverket har i sitt beslut om minkarna även beaktat Institutet för hälsa och välfärds (THL) uppfattning. Beslut om avlivning av rävar och mårdhundar fattas fortsättningsvis enligt prövning från fall till fall.

Minken är en särskilt problematisk djurart när det gäller infektioner med fågelinfluensavirus. Detta beror på att det i minkens övre luftvägar finns receptorer som binder influensavirus från både fåglar och människor, vilket gör att minken är känslig för infektion som orsakas av båda influensatyperna. Jämfört med andra däggdjur kan minken således vara en mer effektiv mellanvärd för fågelinfluensan, och hos den kan influensaviruset mutera till en form som är mer smittsam för människor. För att förhindra sådana virusvarianter är det viktigt att förstöra alla minkar från smittade pälsdjursfarmar.

Beslut om avlivning av rävar och mårdhundar fattas från fall till fall

I avlivningsbeslut som gäller rävar och mårdhundar kan Livsmedelsverket bestämma att alla eller en del av rävarna och mårdhundarna på en pälsdjursfarm ska avlivas. Beslutet påverkas av i vilken omfattning fågelinfluensa förekommer på farmen och hur kraftiga symtomen är. Det är också möjligt att besluta att det tills vidare inte ska avlivas några djur alls på farmen, om symtomen och den ökade dödligheten har upphört. Regionförvaltningsverkets begränsningar som gäller pälsdjursfarmar och åtgärder som förhindrar spridning av sjukdomen fortsätter dock att gälla på alla farmer där fågelinfluensa har konstaterats. Om det inte har bestämts att alla djur på smittade farmer ska avlivas, tas upprepade gånger ytterligare prover av djuren för att följa smittläget på dessa farmer. Eventuellt utvidgas avlivningsbesluten senare utifrån resultaten.

Avlivningsorder har utfärdats för djuren på tre pälsdjursfarmar

Livsmedelsverket har hittills utfärdat en avlivningsorder för djuren på tre pälsdjursfarmar. Beredningen av nya avlivningsorder fortsätter denna vecka. Livsmedelsverket publicerar inte information om de pälsdjursfarmar som fått en avlivningsorder.

Djurägare har rätt att ansöka om ersättning av statens medel för djur som avlivats genom Livsmedelsverkets föreskrift. Ersättningens belopp är ännu inte känt.

Fram till slutet av juli har fågelinfluensa konstaterats på tjugo pälsdjursfarmar. Som bäst analyseras prover från fyra farmar.

Ytterligare information till medierna:
avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer om fågelinfluensa på Livsmedelsverkets webbplats (ruokavirasto.fi/sv)

Mer från SLC