Livsmedelsverket: Nya rådgivare godkänns för systemet för jordbruksrådgivningstjänster

Livsmedelsverket har öppnat en sökning för att välja nya rådgivare till systemet för jordbruksrådgivningstjänster. Man kan ansöka om godkännande som rådgivare i e-tjänsten Hyrrä. Ansökan är fortlöpande.

Den rådgivare som väljs till systemet förutsätts ha en lämplig examen på minst andra stadiet, lämplig rådgivningserfarenhet och sakkunskap. Rådgivarens kompetenskrav granskas separat för varje rådgivningsmodul.

Livsmedelsverket väljer rådgivare till nio olika rådgivningsmoduler:

▪ lantgårdarnas resiliens

▪ förbättrande av konkurrenskraften

▪ värdekedja

▪ stävjande av klimatförändringen och anpassning till klimatförändringen samt hållbar energi

▪ hållbar utveckling och naturresurser

▪ biologisk mångfald

▪ unga jordbrukare och nya företagare

▪ sysselsättning och tillväxt

▪ matsäkerhet och djurens välbefinnande

Närmare beskrivningar av ämnesområdenas innehåll finns på Livsmedelsverkets webbplats

Tidigare valda rådgivare behöver inte söka på nytt

Livsmedelsverkets rådgivarregister omfattar för närvarande cirka 1000 rådgivare som har valts till systemet under den föregående EU-finansieringsperioden. Tidigare valda rådgivare behöver inte söka till systemet på nytt utan deras rådgivningsrätt förblir i kraft.

Hälften av lantgårdarna har utnyttjat rådgivningen

De finländska lantgårdarna kan använda rådgivning enligt systemet för jordbruksrådgivningstjänster för 10 000 euro 2023–27. Rådgivningen finansieras med medel från EU:s landsbygdsfond och nationella medel för utveckling av landsbygden. För rådgivningsbesöket ersätts 75 euro/timme. Om rådgivningen kostar mer än det kommer rådgivaren överens om priset med jordbrukaren. Jordbrukaren betalar den andel för rådgivningen som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

Jordbrukaren kan beställa ett rådgivningsbesök genom att kontakta en rådgivare som hör till Livsmedelsverkets rådgivarregister. Rådgivarregistret finns på webben på adressen www.ruokavirasto.fi/radgivarregister. Rådgivarna kan nu göra förhandsanmälningar om nya rådgivningar.

Rådgivning enligt systemet för jordbruksrådgivningstjänster har varit tillgänglig sedan 2015. Hittills har hälften av gårdarna utnyttjat rådgivningen. Jordbrukarna har fått hjälp av rådgivningen i synnerhet för att utveckla gårdens konkurrenskraft, miljöfrågor och förbättra djurens välbefinnande. Rådgivningsbesök har också gjorts i anslutning till djurens hälsa, växtskyddsfrågor samt energieffektivitet och innovationer.


Mer information vid Livsmedelsverket:

Expert Jussi Javanainen, tfn 0295 204 972, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC