Livsmedelsverket: Villkoren för jordbrukarstöd förnyas – ansökningar öppna fram till mitten av juni

Den nya perioden för jordbrukspolitiken har börjat. Ansökningarna om jordbrukarstöd enligt de förnyade villkoren pågår som bäst i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Stöd kan endast sökas på nätet, eftersom pappersblanketterna har tagits ur bruk.

Ansökningar i februari för djurgårdar, sockerbetsodlare och växthusföretagare

Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas fram till 2.2.2023. Ersättningen kan sökas för nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Ersättning för djurens välbefinnande betalas för åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande och som går utöver de lagstadgade kraven. Jordbrukaren väljer de åtgärder enligt djurslag som han eller hon vill förbinda sig till för att förbättra djurens välbefinnande.

Ansökningarna om nationella husdjursstöd, växthusstöd och transportstöd för sockerbeta börjar 13.2 och slutar 2.3.2023. Djurgårdarna kan ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt nordligt husdjurstöd för nötdjur, tackor och hongetter. Anmälningar om deltagande i de nordliga husdjursstöden upphörde vid årsskiftet. Från och med 2023 ska man ansöka årligen både om förskott och slutligt stöd.

Transportstöd för sockerbeta betalas som stöd av mindre betydelse dvs. de minimis -stöd för att ersätta sockerbetsodlarna för kostnaderna för transporten.

Grundläggande uppgifter om växthus som funnits med i ansökan förra året finns redan färdigt som hjälp i Vipu-tjänsten. Om det inte har skett några ändringar i växthusens grundläggande uppgifter behöver sökanden endast mata in odlingsuppgifter för växterna 2023.

Ansökan för åkerstöd avslutas 15.6

Många åkerstöd förblir nästan oförändrade, men många villkor eller åtgärder förnyas också. Villkoren för stöden sammanställs i ansökningsguiden för åkerstöd, som publiceras på webbplatsen livsmedelsverket.fi under våren. Förhandsinformation om de nya villkoren för åkerstöd finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Vid ansökan om åkerstöd kan odlarna ansöka om följande stöd:

▪ grundläggande inkomststöd

▪ omfördelningsinkomststöd

▪ stöd för miljösystem

▪ kompensationsersättning

▪ miljöersättning

▪ ersättning för ekologisk produktion

▪ allmänt hektarstöd

▪ nordligt hektarstöd

▪ inkomsststöd för unga jordbrukare

▪ stöd till unga jordbrukare

▪ bidrag för specialväxter

▪ bidrag för stärkelsepotatis

▪ nationellt stöd för sockerbeta

▪ miljöavtal: avtal om upprätthållande av ursprungssorter, avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet.

Ansökningstiden går ut 15.6.2023. Det är viktigt att jordbrukaren i sin ansökan anger uppgifterna på rätt sätt redan under ansökningstiden. Det finns dock flexibilitet i ansökan om åkerstöd: jordbrukaren kan vid behov fram till hösten byta den gröda eller åtgärd som han eller hon uppgett.

I ansökan om åkerstöd ingår också en höstanmälan. Enligt de nya villkoren ska 33 procent av arealen av åker och permanenta grödor ha växttäcke vintertid. På grund av villkoret ska alla gårdar i fortsättningen i november göra en höstanmälan av växttäcke.

Satellituppföljning ersätter åkerstödens kontrollbesök

En helt ny sak i fråga om åkerstöden är satellituppföljning av alla åkerskiften som jordbrukaren uppgett i stödansökan. Med hjälp av det bildmaterial som satelliterna producerar följer man upp växtbeståndets utveckling samt odlingsåtgärder under hela växtperioden. Materialet används för att granska ifall stödvillkoren uppfylls.

Satelliterna kretsar tätt kring jordklotet och tar bilder i snabb takt, vilket gör det möjligt att urskilja olika förändringar på markytan med bildernas hjälp. Satellitbilderna analyseras automatiskt med hjälp av en algoritm. Detta innebär att satellitbilder från olika tidpunkter matas in i ett datorprogram och programmet analyserar hur bilderna förändrats. Som resultat av analysen får man till exempel en förteckning över jordbruksskiften där det har observerats markbearbetning, slåtter, betesgång eller bärgning av skörd.

Verksamheten på jordbruksmarken kan alltså bedömas utan gårdsbesök. Om ansökningsuppgifterna för något skifte inte motsvarar satellitbilden skickar förvaltningen ett textmeddelande till jordbrukaren. Jordbrukaren kan korrigera sin ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet eller korrigera informationen från satellituppföljningen genom att skicka en bild av skiftet i fråga genom en mobilapplikation.

Vipumobilen är i fortsättningen ett viktigt verktyg för jordbrukaren

I fortsättningen är det är viktigt att jordbrukaren och förvaltningen utbyter aktuell information. Som hjälp för att hålla kontakten finns en mobilapp, Vipumobilen.

Vipumobilen innehåller viktiga funktioner med vilka jordbrukaren kan följa med hur stödvillkoren uppfylls på de egna jordbruksskiftena och planera de åtgärder som ska utföras på dem. Applikationen kompletterar Viputjänsten, men ersätter den inte.

Vipumobilen kan laddas ner från Google Play eller App Store. Gårdens primära jordbrukare kan logga in i Vipumobilen. I fortsättningen kan applikationen användas med gårdens behörighet att sköta ärenden. Jordbrukaren kan om han eller hon så önskar befullmäktiga till exempel en släkting att använda appen. Befullmäktigandet kan göras i Viputjänsten.

Ytterligare information för de stödsökande (ruokavirasto.fi)

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

År 2023 stöps jordbruksstöden om – vad förändras?

Årsklocka för odlarstöd

Vipumobilen

Ytterligare information till medierna

ledande sakkunnig Kirsti Tuumi
kirsti.tuumi@ruokavirasto.fi
040 714 5734

Mer från SLC