MM & JSM: Pilotprojekt inleds för att ta fram lösningar för att minska jord- och skogsbrukets näringsbelastning i vattendrag och förbättra vattenhanteringen

Överflödiga näringsämnen som rinner ut i vattendrag från skogar och åkrar orsakar övergödning i vattendragen och ekonomisk förlust för markägarna. Åren 2023–2024 finansierar programmet för effektiverat vattenskydd fyra pilotprojekt för jord- och skogsbruksobjekt som är viktiga med tanke på vattenskyddet. I pilotprojekten planeras och genomförs vattenvårds- och vattenhanteringsåtgärder i avrinningsområden som omger vattendrag.

Klimatförändringarna innebär bland annat ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket också ökar näringsbelastningen på vattendragen. Med hjälp av bättre vattenhantering inom jord- och skogsbruket kan vattenskyddet effektiviseras och anpassningen till klimatförändringarna förbättras med hänsyn till den biologiska mångfalden. Med vattenhantering avses metoder för att kontrollera vattnets mängd, kvalitet och flöde i avrinningsområdena och för att hålla kvar vatten till exempel för bevattning. Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten rinner längs markytans former ut i vattendraget.

Pilotområdena är Patis å i Aura ås vattendrag i Egentliga Finland, Långträsks avrinningsområde i Esbo i Nyland, Kyyvesi avrinningsområde i Södra Savolax och Kovesjoki avrinningsområde i Birkaland.

I pilotförsöket i Aura ås vattendrag produceras ett reproducerbart exempel på hur man genom att fokusera på vattenhanteringen inom ett helt avrinningsområde och framför allt genom att hålla kvar avrinningsvatten kan hantera riskerna för torka. För Långträsks avrinningsområde i Esbo utarbetas en vattenhanteringsplan som ett samarbete mellan Esbo och Vanda. I pilotprojektet tas det fram information om samordning av vattenhanteringen inom den byggda miljön och jord- och skogsbruket på naturlig väg.

I pilotprojektet i Kyyvesi utvecklas och testas en verksamhetsmodell med en slags fastighetsskötare för ett avrinningsområde. Fastighetsskötaren i fråga har till uppgift att aktivera och ge råd till aktörerna när det gäller att planera och genomföra vattenhanteringen inom hela avrinningsområdet. I Kovesjoki avrinningsområde utvecklas metoder för att från planerna gå vidare till konkreta vattenhanteringsåtgärder i samarbete med markägarna. I pilotförsöket beaktas de särdrag som kännetecknar ett torvmarksdominerat avrinningsområde.

Pilotprojekten inleddes i början av 2023. Pilotprojektet i Egentliga Finland genomförs av Valonia och Egentliga Finlands förbund, piloten i Nyland av stadsmiljösektorn i Esbo och i Vanda, piloten i Kyyvesi av ProAgria Södra Savolax och piloten i Kovesjoki av KVVY Tutkimus Oy. I genomförandet av pilotprojekten deltar närings-, trafik- och miljöcentralen i respektive region.

Pilotprojekten främjar planering och genomförande som utgår från avrinningsområdena, ökar kunnandet och producerar information. Avsikten med projekten är att hitta metoder för att gemensamt planera och genomföra åtgärder som kan utnyttjas också på annat håll. Vid planeringen av avrinningsområdena kombineras behoven hos olika näringar, såsom jord- och skogsbruk, markanvändningsformer och biologisk mångfald. Detta förutsätter ett allt mer omfattande samarbete mellan många aktörer och sektorer, och i pilotprojekten engageras i synnerhet markägarna i planeringen och genomförandet. Med pilotprojekten vill man också i planerna för vattenhanteringen satsa på sådana naturenliga metoder där naturens mångfald och anpassningen till klimatförändringarna beaktas.

En hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket har under den pågående regeringsperioden främjats i samarbete mellan miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Resurser har styrts bland annat till försöks- och utvecklingsprojekt, effektivisering av uppföljningen av den belastning som jord- och skogsbruket orsakar samt till grundlig förbättring av skyddsstrukturerna mot översvämningar.

Mer information:

Miljöministeriet

Johanna Helkimo, specialsakkunnig, , tfn 0295 250 092, johanna.helkimo@gov.fi
Sini Olin, specialsakkunnig, tfn 0295 250 248, sini.olin@gov.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Essi Hillgren, miljösakkunnig, tfn 0295 022 022, essi.hillgren@ely-keskus.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten,
Henri Vaarala, miljösakkunnig, tfn 0295 037 089 henri.vaarala@ely-keskus.fi

Jord- och skogsbruksministeriet
Lauri Ahopelto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 094, lauri.ahopelto@gov.fi

Vanda stad: Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallinnan kehittäminen

Valonia: Valuma-aluetason vesienhallinnalla kuivuusriskien hallintaa

Miljöministeriet: Programmet för effektiverat vattenskydd

Jord- och skogsbruksministeriet: Åtgärdshelhet för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Mer från SLC