MM: Rekordersättning för skador orsakade av fridlysta arter 2022 – ny lag underlättar förebyggandet av skador

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) betalade 2022 sammanlagt cirka 5,1 miljoner euro i ersättning för skador orsakade av fridlysta djur. En ny lag som trädde i kraft i februari gör det lättare att förebygga skador och söka ersättning.

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar

Merparten av ersättningarna, cirka 4,1 miljoner euro, beviljades för skador på jordbruket. Orsaken till de ökade skadorna på odlingar har särskilt varit att bestånden av vitkindade gäss har vuxit och att fåglarnas flyttbeteende har förändrats. Mest ersättningar betalades för de skador som vitkindade gäss orsakat jordbruket i ansvarsområdena för NTM-centralerna i Norra Karelen (cirka 2,8 miljoner euro) och Sydöstra Finland (cirka 864 000 euro).

För skador som kungsörnar orsakat renhushållningen betalades det kalkylerat stöd till ett belopp av nästan en miljon euro och för skador som orsakats fiskodlingsanläggningar och dammar med naturligt foder betalades det ut cirka 60 000 euro. De ersättningar som betalas för skador som drabbat renhushållningen och fiskerinäringen betalas enligt hur kungsörnarnas och fiskgjusarnas häckning har lyckats.

Ny lag medför ändringar i ansökningsförfarandet för ersättningar och stöd

Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur, som trädde i kraft vid ingången av februari, medför ändringar i ansökningsförfarandet för ersättningar och stöd. Utbetalningen av ersättningar och stöd blir snabbare.

Med stöd av den nya lagen kan bidrag beviljas för förebyggande av skador. Bidrag kan beviljas för förebyggande av skador på odling och djur, för förebyggande av skador som kungsörnen orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusen orsakar fiskodlingsanstalter samt för förebyggande av skador på byggnader. Bidrag kan sökas till och med den 31 mars 2023.

Stöd för skador orsakade av kungsörnen och fiskgjusen söks i fortsättningen årligen senast den 31 oktober. Ersättning ska sökas utan dröjsmål efter det att skadan har konstaterats. Med stöd av lagen kan det betalas ersättning för skador på odling och djur samt kalkylerat stöd som baserar sig på kungsörnens och fiskgjusens häckning. En ändring jämfört med tidigare är att skador på byggnader och andra skador på fiskerihushållningen än de som fiskgjusen orsakar fiskodlingsanstalter inte längre ersätts i fortsättningen.

Ytterligare information:

Mikko Kuusinen
miljöråd
miljöministeriet
tfn 0295 250144
mikko.kuusinen@gov.fi

Kundservicen för miljöfrågor
tfn 0295 020 900 (måndag–fredag kl. 9–16)
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

NTM-centralen: Ett nytt bidrag för förebyggande av skador som orsakas av fridlysta djur kan sökas

Anvisning för ansökan om ersättning för skador och för att förebygga skador orsakade av fridlysta djur

Mer från SLC