NBC: Jordbruket tillhandahåller trygg matförsörjning och lösningar för framtidens hållbara livsmedels- och energiproduktion

NBC – uttalande vid det utvidgade presidiemötet i Danmark
18 augusti 2023

SLC - 20230818 114932
NBC-organisationernas ordföranden inledde presidiemötet med en diskussion om jordbrukets lösningar på framtidens hållbarhet.

De nordiska bönderna i NBC är aktiva i den gröna omställningen av livsmedels- och energiproduktionen. "Vi kan leverera lösningar och produkter som uppfyller målen och ambitionerna i framtidens hållbara samhälle. Men det måste ske i ett konstruktivt och förtroendefullt partnerskap med regeringar, politiker och forskningsinstitutioner", säger NBC:s ordförande Søren Søndergaard från Danmark.

Det finns stora önskemål och förväntningar på insatser och leveranser från jordbruket. Jordbruket kan och kommer att leverera, eftersom produktionen måste utvecklas i en mer hållbar och mindre klimatpåverkande riktning. Innovation och starkt samarbete i värdekedjan är avgörande för det nordiska jordbrukets framgång. Samtidigt behövs det mer offentliga investeringar i forskning och utveckling, och en stabil politisk och rättslig miljö måste säkerställas så att jordbruket kan göra långsiktiga investeringar.

I en värld som är mer instabil och osäker är det viktigt att trygga livsmedelsförsörjningen genom ett aktivt jordbruk och ett fungerande livsmedelssystem. Det gäller ekonomiskt och politiskt, för regeringar och för enskilda jordbrukare. "Det nordiska jordbruket är redo att möta utmaningarna, men vi behöver tydliga signaler om riktning och tidsramar. Vi vill säkerställa en fortsatt livsmedelsförsörjning och vi är viktiga aktörer i en ökad grön energiförsörjning, men vi vill få erkännande för våra insatser och vi förväntar oss förutsättningar som säkerställer en långsiktig lönsamhet i jordbruket", säger NBC:s president efter presidiemötet i Danmark.

"I Norden kan vi leverera hälsosamma och hållbara produkter med lägre klimatpåverkan, men vi är oroade över de nya näringsrekommendationerna (NNR), som inte i tillräcklig utsträckning erkänner och respekterar näringsvärden och traditionella matkulturer", betonar Søren Søndergaard.

Det är avgörande att politikerna förstår både jordbrukets ställning och potential när det gäller att uppfylla de många målen och ambitionerna för framtiden. Men resultaten och lösningarna kommer inte av sig själva. Ett förtroendefullt samarbete mellan staten och jordbruket behövs för att säkerställa ett sammanhållet, lönsamt och hållbart samhälle - även på landsbygden.

Vi vill dra nytta av den starka sammanhållningen i värdekedjorna för livsmedelsproduktion. Kooperativet ger en stark grund för att säkerställa att vi optimerar produktion och försäljning. Dessutom är det viktigt att fortsätta fokusera på innovation och implementera ny kunskap genom vårt rådgivningssystem.

"De nordiska bönderna har en stark ambition att säkra och fortsätta den gröna omställningen, införa fler klimatåtgärder, leverera hälsosam mat, öka den hållbara energiproduktionen, säkra arbetstillfällen på landsbygden och bidra till en positiv ekonomisk utveckling i samhället. Men vi förväntar oss en förståelse för jordbrukets speciella villkor och möjligheten att upprätthålla en lönsam produktion för kommande generationer", avslutar NBC:s ordförande Søren Søndergaard.

Tilläggsinformation:
Søren Søndergaard, NBC:s president, tfn +45 2048 7713
Mats Nylund, SLC-ordförande, tfn 050 512 2191

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC är grundat 1934 och är en samarbetsorganisation för nordiska jordbruksorganisationer och koorperativ. Organisationsmedlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag och Norsk Landbrukssamvirke (Norge).

Mer från SLC