SLC: Ett starkt regeringsprogram för jord- och skogsbruket 

SLC anser att regeringssonderare Petteri Orpos regeringsprogram ger goda förutsättningar för det finländska jord- och skogsbruket och landsbygdsnäringarna. Regeringsprogrammet poängterar att jordbrukets lönsamhet och den nationella skogspolitiken måste stärkas och regeringen vill trygga matproduktion i landet. SLC framhåller att regeringsprogrammet innehåller starka skrivningar som stärker markägarnas rättigheter.

SLC - RJT 1901397 landsbygd landskap


Det förhandlingsresultat till regeringsprogram som regeringssonderare Petteri Orpo presenterade på fredag eftermiddag (16.6.2023) innehåller många viktiga skrivningar för jord- och skogsbruket för de fyra kommande åren bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

SLC är nöjd med att regeringsprogrammet tar fasta på jordbrukets lönsamhet och att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan.

– Ett lönsamt jordbruk är avgörande för att utveckla produktionen, investera och göra långsiktiga miljö- och klimatsatsningar. I regeringsprogrammet finns också ett löfte om att inga sådana beslut ska fattas under regeringsperioden som kommer att öka kostnaderna för jordbruket, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Regeringsprogrammet tar även fasta på den parlamentariska så kallade MAKA-arbetsgruppens rapport som identifierat behovet av att revidera livsmedelsmarknadslagen, konkurrens- och upphandlingslagen samt förbättra livsmedelsmarknadsombudsmannens rätt till information.

– De här lagförändringarna är helt nödvändiga för att stärka jordbrukarnas ställning på marknaden och få en bättre balans i livsmedelskedjan, kommenterar Laxåback.

Den kommande regeringen vill att jordbruksstöden bättre ska riktas till aktiv produktion via en uppdatering av Finlands CAP-plan.
– Det är bra att inga inbesparingar riktar sig mot jordbruksstöden, men givetvis beklagligt att anslagen för landsbygdsutveckling minskar under åren 2025–2027, säger Laxåback.

Regeringen vill satsa på att öka Finlands livsmedelsexport genom ett nytt tillväxtprogram som tar fasta på den potential som finns i våra finska rena livsmedel. Regeringsprogrammet identifierar även behovet av forskning, innovation och utveckling, vilket SLC ser som avgörande för lantbrukets utveckling.

SLC har under en längre tid arbetat för att Ta hand om bonden-projektet, som stöder jordbrukarnas ork och arbetsförmåga, ska bli permanent. Detta verkställs nu av den kommande regeringen.

Ett aktivt skogsbruk och nationell skogspolitik

Regeringsprogrammet tar fasta på ett aktivt skogsbruk där markägarna har en stark beslutanderätt. Regeringen inför inte begränsningar för avverkningar, men tänker se om det finns möjligheter att förlänga skogens omloppstid så att skogen får växa längre innan den avverkas. Regeringen kommer även att ingripa i alltför kraftiga gallringar.

– Friska, växande skogar skapar jobb och välstånd och motverkar klimatförändringen. Med detta i tanke är det beklagligt att regeringen gör nedskärningar i METKA-programmet som stimulerar skogsägarna till aktiv plantskogsskötsel och skogsvård. Däremot är det bra att anslagen för både Metso- och Helmi-programmen, som stöder frivilliga satsningar på skydd av skog och livsmiljöer, hålls på en god nivå, säger SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård.

Regeringsprogrammet innehåller kraftiga ställningstaganden för att stärka Finlands position i EU:s skogspolitik. Finland måste ha en bättre framförhållning och påverka förslag och beslut i ett tidigt skede i lagberedningsprocessen.

– SLC har länge yrkat på att skogsavdraget som belönar aktiva skogsägare måste höjas. Detta sker nu och det visar att regeringen ser kopplingen mellan aktivt skogsbruk, god ekonomi och långsiktigt klimatarbete, säger Holmgård.

Regeringen kommer även att revidera inlösningslagen.
– SLC har upprepade gånger poängterat behovet av att modernisera inlösningslagen för att stärka markägarnas rättigheter och egendomsskyddet. SLC välkomnar även höjningen av ersättningarna vid inlösen av mark för kraftledningar och linjegator som dras över markägares mark.

Tilläggsinformation:

Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734
Mats Holmgård, SLC:s skogsombudsman, tfn 041 731 7593

Länkar:

Förhandlingsresultatet om regeringsprogrammet: Ett starkt och engagerat Finland,
valtioneuvosto.fi

Förhandlingsresultatet i statsrådets materialbank

Mer från SLC