Utlåtande jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2022–2023

11.01.2023

Jord- och skogsbruksministeriet
Tuula Packalen
kirjaamo.mmm@gov.fi

Ärende: Utlåtande Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2022-2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2022-2023. SLC är mycket bekymrad över ökningen av vargar i Finland. Vi och våra medlemmar högaktar Finlands riksdag för de tydliga besked som gavs i behandlingen av MI 4/2020, utgående från jord- och skogsbruksutskottets betänkande 7/2022rd. SLC omfattar likt den stora majoriteten i Finlands riksdag alla 5 punker i betänkandet.

Gällande förordningen om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2022-2023 anser SLC att 28 invidider inklusive sådana som eliminerats på order av polisen, dött i trafiken eller avlidit på något annat sätt är för få i relation till den kraftigt ökande vargstammen. SLC anser att jord- och skogsbruksministeriet bör ta modell av grannlandet Sverige var det för tillfället vargstammen beskattas i mycket större skala. Där beräknar de att stammen på 460 individer kan beskattas med 75 individer. Enligt Naturresursinstitutet LUKE består den inhemska vargstammen av 367-482 individer. Motiverat med liknande fauna och med samma reglerande EU-lagstiftning som grannlandet föreslår SLC att den årliga beskattningen bör vara 70 individer.

SLC anser också att tillvägagångssätten och processerna kring och innan dispens kan beviljas bör förbättras. Som exempel vill vi lyfta naturvårdsbetena i Björköby och det som hände där 2022. Varg observerades i Björköby med omnejd vintern 2022, och med färskt minne från det brutala 2020 då kring 140 får revs av en varg sökte såklart lokala fårproducenter om dispens för jakt av vargen som strövade omkring. Någon dispens beviljades inte, utan fårproducenterna fick drivningstillstånd och arbetade i flera veckor med drivning av vargen som gång på gång kom tillbaka. Sommaren kom, och de första betesmånaderna på över 1000 hektar vårdbiotop mitt i UNESCOS världsnaturarv Kvarkens skärgård förlöpte väl. Men i månadsskiftet juli-augusti upptäcktes de första rivna fåren. Innan säsongen var slut hade 158 får rivits i Björköby, ungefär hälften av alla rivna får i Finland 2022. Under månaderna augusti-september beviljades dispens, men eftersom området för dispensen var begränsat och Kvarkens skärgårdsmijö består av utmanande jaktmarker så kunde ingen varg fällas trots hela 3 upprepade jaktlov. Mörkrets infall och bristen på spårsnö på de enorma arealerna gjorde helt enkelt jakten omjölig.

Med detta sagt, anser SLC förutom att antalet individer bör höjas till 70 individer, att fördrivning som metod ej bör tillämpas i områden där det är känt att det finns betande djur. Hade det vårvintern 2022 beviljats dispens iställe för fördrivning hade 158 får klarat betessäsongen och inte fått lida till döds.

Slutligen upprepar SLC sitt understöd till de 5 punkterna i jord- och skogsbruksutskottets betänkande 7/2022rd med stöd av riksdagens behandling av MI 4/2022. Vi anser att åtgärderna i beslutet brådskar.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC