Utlåtande om ändring av lagen om växtskyddsmedel och 1§ i lagen om verkställighet av böter

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/4564/2020

Utlåtande om ändring av lagen om växtskyddsmedel och 1§ i lagen om verkställighet av böter

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande om ändringar i lagen om växtskyddsmedel och 1§ i lagen om verkställighet av böter.

Allmänt

SLC stöder en övergång till att tillåta spridning av växtskyddsmedel med hjälp av obemannade luftfartyg (drönare) och ser därför positivt på att bevilja tillstånd för sådan spridning till försök i forsknings- och utvecklingssyfte.

Avskaffningen av ett fysiskt examensbevis och att istället införa ett register med namnen på dem som avlagt examen inom området för växtskyddsmedel anser SLC även som positivt.

I paragraf 24 som stadgar om Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter vill SLC betona vikten av service till jordbrukare och andra användare även på svenska. Det finns fortfarande brister i den svenska versionen av nya växtskyddmedelsregistret KemiDigi som togs i bruk redan 2020.

Detaljerade kommentarer

§ 19 Försök i forsknings- och utvecklingssyfte

SLC stöder förslaget om att bevilja tillstånd för spridning av växtskyddsmedel med hjälp av obemannade luftfartyg (drönare) till försök i forsknings- och utvecklingssyfte. I och med att den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och de potentiella fördelarna med de möjligheter som erbjuds till precionsspridning av växtskyddsmedel , bör det finnas beredskap att tekniken snabbt också kan tas i bruk i större skala än bara inom forskning- och utveckling.

§ 24 Säkerhets- och kemikalieverket

Det är ytterst viktigt att det till Säkerhets- och kemikalieverkets grundläggande uppgift hör att säkerhetsställa god information och vägledning även på svenska utan fördröjning. Till exempel ibruktagandet av växtkyddsmedelsregistret KemiDigi på svenska har tagit alltför länge.

§ 24 c Tullen

SLC anser att det är viktigt att den fria rörligheten av viktiga produktionsinsatser som t ex växtskyddsmedel kan säkerställas inom EU. Övervakningen av import förelås flyttas till tullen , detta får inte försvåra importen av i Finland godkända växtskyddsmedel till Finland.

§ 35 c Offentlig informationstjänst

Ett register där butiker som säljer växtskyddsmedel kan kontrollera köparens behörighet till anskaffning av växtskyddsmedel genom att söka på den registerades namn eller identifieringsnummer, låter enligt SLC som en förnuftig övergång från det fysiska examensbeviset.

§ 40 a Påföljdsavgift inom tillsynen över växtskyddsmedel

SLC anser att en påföljdsavgift inom tillsynen över växtskyddsmedel även kan godkännas, så länge den är skälig i beaktande av förfarandets omfattning och skadlighet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Cecilia Nyholm
Högskolepraktikant

Mer från SLC