Utlåtande om arbetsgruppens utkast till program för anläggande av fröplantager för skogsträd

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/32558/2021

Utlåtande om arbetsgruppens utkast till program för anläggande av fröplantager för skogsträd


SLC har bekantat sig med arbetsgruppens utkast till förslag till program för anläggande av fröplantager för skogsträd. Användning av förädlat material i skogsodling är viktigt och SLC anser det vara nödvändigt att i Finland ha en långsiktig plan för förädling av skogsträd. Användning av förädlat material har potential att öka skogarnas tillväxt men även öka trädens anpassning till förändrade tillväxtförhållanden.

Tidsspannen i skogsodling är mycket långa och detta gör förädlingen av skogsträd utmanande. Det är svårt att förutspå hur klimatförändringen påverkar förhållandena i Finland, samma gäller utvecklingen av skogsskötseln och industrins behov av virke. På grund av de långa tidsspannen är det viktigt att i god tid förbereda sig på förändringar i behovet av frö. SLC anser att arbetsgruppens undersökning har varit omfattande och behandlat de centralaste frågorna. Klimatförändringens effekter har behandlats på ett ändamålsenligt sätt och slutsatserna om att tall och björk på bekostnad av gran troligen kommer att bli allt vanligare i skogsodling torde motsvara verkligheten. Behovet av förädlat frö allt längre norr ser ut att öka och detta har också beaktats i utredningen. Trädens motståndskraft mot olika skadegörare kommer i fortsättningen bli allt viktigare och även detta bör beaktas i förädlingen.

Fröplantager förser plantskolor med frö och förändringar i plantskolornas verksamhetsförutsättningar speglar sig snabbt på åtgången av frö. Ifall inte plantskolorna i framtiden har tillgång till torv som växtunderlag, kommer detta öka behovet av frö. Denna oro uttrycktes även i intervjuer som arbetsgruppen gjort hos plantskolor. SLC anser att man bör följa med hur tillgången till torv utvecklas, och uppdatera planen därefter. Samtidigt borde man aktivt söka och forska i nya växtunderlag samt säkerställa tillgången till torv.

SLC anser det vara viktigt att programmet uppdateras regelbundet så att man snarast möjligt kan reagera på förändringar i behovet av frö, genom att öka eller sänka arealen fröplantager som skall anläggas. Arbetsgruppens förslag om att programmet för anläggande av fröplantager för skogsträd skall uppdateras senast 2033 borde enligt SLC anses som en bakre gräns för uppdateringen. Vid betydande förändringar i skogsbranschens verksamhetsförutsättningar är det viktigt att programmet uppdateras omedelbart. Förutom de punkter som arbetsgruppen framför att skall beaktas i uppdateringen av programmet framför SLC att klimatförändringens inverkan på skogsbruket och behovet av frö borde nämnas som en skild punkt.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mats Holmgård
Skogsombudsman

Mer från SLC