Utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2023–2024

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/7798/2023


Utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2023–2024

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. vill tacka för möjligheten att ge utlåtande angående den största tillåtna bytesmängden för jakt på brunbjörn 2023–2024

SLC anser det vara ytterst viktigt att jakten på brunbjörn baserar sig på noggranna populationsberäkningar. Kvoten bör vara anpassad enligt den egentliga stammen, beaktande dess långsiktiga utveckling. På grund av detta ser SLC det problematiskt att kvoten på björnar enligt förordningen minskas så drastiskt. Populationsberäkningarna baserar sig på fältobservationer av björn. Eftersom jakten på brunbjörn under det förra jaktåret blev förhindrad på grund av överklagan och förvaltningsdomstols beslut, blev jakten på björn på de områden där stammen är som tätas mycket liten. Detta påverkar populationsberäkningens pålitlighet. Det är också värt att beakta att av föregående jaktperiods kvot på 346 björnar verkställdes endast 135. Antalet fällda björnar sjönk alltså med mer än hälften jämfört med 2020–2022 års mängder. SLC anser att populationsberäkningens opålitlighet som följd av bristen på observationer, samt den stora förändringen i fällda björnar inte beaktats korrekt i kvoten för kommande jaktperiod. Enligt SLC borde kvoten höjas från det nu förslagna 180 närmare tidigare års kvoter.

Utöver detta vill SLC påpeka om vikten av att brunbjörns populationen hålls på en hållbar nivå för att hålla de ekonomiska skadorna för biodlingen i styr. En förutsättning för att förhindra skador på bisamhällen är en rätt kvoterad jakt. Utöver detta är det viktigt att fortsätta stödet på elektriska stängsel för björnar. Dessa två saker bidrar till att biodlingens verksamhetsförutsättningar tryggas.

För att bättre kunna anpassa jakten på brunbjörn enligt den verkliga björnpopulationen stöder SLC starkt att brunbjörn borde flyttas från bilaga IV till bilaga V i EU:s Habitatdirektiv. Eftersom brunbjörnen inte är hotad borde även artens nuvarande placering ändras från arter som kräver noggrant skydd (bilaga IV) till bilaga V vars arters jakt inte kräver samma reglering. Detta skulle bidra till att Finlands björnpopulation kunde regleras bättre. Enligt SLC borde Finland driva denna fråga.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Mats Holmgård
Skogsombudsman

Mer från SLC